– Det er både kommet færre enn antatt og mange av dem som kom i fjor, er nå blitt bosatt i en kommune eller har returnert, sier avdelingsdirektør Christine Wilberg i UDI.

Til og med 21. august i år er det bare kommet 2.139 asylsøkere til Norge. I fjor kom det vel 31.000.

– Det er alltid leit å måtte legge ned mottak da det berører dyktige ansatte, mange lokalsamfunn, voksne beboere og barn. Men vi kan ikke forsvare økonomisk å ha en så stor ledig kapasitet, sier Wilberg.

Vil komme ny runde

Nedbyggingen berører primært ordinære mottak, men enkelte mottak for enslig mindreårige og transittmottak vil også bli lagt ned. De fleste kontraktene har tre måneders oppsigelse, og da er sluttdatoen 1. desember.

Når ny prognose over antall asylsøkere fastsettes senere i høst, vil det kunne komme en ny runde med ytterligere nedlegginger, varsler UDI. Avhengig av antall asylsøkere og prognoser for 2017, vil det kunne bli aktuelt å legge ned enda flere mottak neste år.

UDI har i dag 235 asylmottak over hele landet. 139 av dem er ordinære mottak og 82 er mottak og avdelinger for enslige mindreårige. I tillegg kommer 14 transittmottak og to ankomstsentre. Dette utgjør 29.000 faste plasser og 6.200 stykkprisplasser. Ved utgangen av forrige uke var 20.800 plasser i bruk.

500 plasser i Hedmark

I Hedmark legges det totalt ned fire asylmottak. Disse er Hovelsåsen Flyktningemottak i Åsnes, Stor-Elvdal Og Rendalen mottak, Stor-Elvdal statlige mottak og mottak for enslige mindreårige i Stange.

Totalt dreier dette seg om 500 plasser.

– Det har kommet langt færre asylsøkere enn antatt i år. Mange av dem som kom i fjor, er nå blitt bosatt i en kommune eller har returnert, sier regiondirektør Siv Kjelstrup i Utlendingsdirektoratet.

I Region Indre Østland er det i dag 24 ordinære asylmottak og 9 mottak for enslige mindreårige. Kontraktene som sies opp nå har tre måneders oppsigelse med sluttdato 1. desember.

Tabellen viser hvilke mottak som blir lagt ned pr. region:

På landsplan legger UDI ned til sammen 7000 mottaksplasser. Samlet er det i dag 235 asylmottak over hele landet. 139 av dem er ordinære mottak og 82 er mottak og avdelinger for enslige mindreårige. I tillegg kommer 14 transittmottak og to ankomstsentre. Dette utgjør 29 000 faste plasser og 6 200 stykkprisplasser. Per i dag er seks av ti plasser i bruk.

LES OGSÅ: