De tre siste årene har kommunen bosatt flere flyktninger enn den er anmodet om. Det er bakgrunnen for at Tynset er en av seks kommuner fra hver av de seks IMDi-regionene Arendal, Bodø, Rælingen, Bergen, Tynset og Trondheim som er nominerte.

Høyeste antall noensinne

Bosettingsprisen 2016 blir delt ut i Trondheim 26. april.

Totalt ble det bosatt 15.291 flyktninger i Norge i 2016. Det er det høyeste antallet noensinne, og av disse var 1.599 enslige mindreårige under 18 år.

– De siste årene har vi vært positive til å bosette flere flyktninger enn det IMDi har bedt om. For 2016 vedtok vi å bosette 32 flyktninger og fikk tilbakemelding fra IMDi om at 20 var nok. I tillegg kommer familiegjenforeninger hvor antallet er litt uoversiktlig, sier Myhre Moen.

Hun tror at Tynset kommune er nominert til bosettingsprisen både fordi de har vært positive til å bosette flyktninger generelt, og har funnet en kreativ måte å løse bosettingen på.

– For enslige mindreårige flyktninger har vi kjøpt et bokollektiv hvor noen bor. Andre bosettes i hjemmet ved at det er noen som tar på seg en fosterhjemsrolle. I tillegg har det vært fokus på boveiledning for å ta vare på bygningsmassen, pluss at vi stimulerer flyktningene til å søke seg ut på det private boligmarkedet for å bli likestilt med andre innbyggere, sier Myhre Moen.

Regionalt samarbeid

Ordføreren tror også integrering og opplæring er en del av prisen.

– Her har vi et samarbeid med flere kommuner i Fjellregionen, i tillegg til at vi har hatt gode resultater på introduksjonsprogram og å få flyktninger ut i jobb. Det blir lagt merke til at vi jobber positivt og aktivt med integrering, bosetting og opplæring. Det er nok summen av alt dette som gjør at vi er en av de nominerte kommunene, sier Myhre Moen.

I IMDis begrunnelse heter det da også at Tynset kommune er en av åtte kommuner i Fjellregionen som i løpet av de to siste årene har jobbet med å skape bolyst og økt tilflytting til regionen. Bosetting og integrering er en viktig del av denne rekrutteringen.

Ekstraordinær innsats

– Kommunen gjør en ekstraordinær innsats for å bosette flyktninger, blant annet gjennom gode og kreative løsninger for boligfremskaffelse. Den har arbeidsrettet introduksjonsprogrammet med fokus på helse- og omsorg og grønn sektor. Gjennom integrering ønsker man å nå målet om likestilling og like muligheter, rettigheter og plikter til deltakelse for alle, skriver de.

IMDi peker også på at det interkommunale samarbeidet om voksopplæringen i regionen gir muligheter for økt differensiering av undervisning, større fagmiljø for lærere og større sosialt miljø for elevene.