Norgeshus ønsker å bygge mellom 49 og 73 boenheter i området mellom Ydalir skole og Sagåa, fordelt på konsentrert småhusbebyggelse og lavblokker på inntil fire etasjer.

Statsforvalteren i Innlandet og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har fremmet innsigelse mot planen. Begge mener at området er flomutsatt, og at det ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til dette.

Siden er det jobbet med å justere reguleringsbestemmelsene noe, går det fram av et brev til de to myndighetsorganene fra Elverum kommune.

«Med bakgrunn i innsigelsene til NVE og Statsforvalteren er planen endret slik at parkeringskjeller skal ligge over flomsikkert nivå», skriver byarkitekt Solveig Høye i brevet.

Videre skal terrenget mot Sagåa heves til flomsikkert nivå, slik at det ikke er fare for flomvann trenger inn i planområdet.

«Ved søknad om tiltak for ny bebyggelse skal det foreligge dokumentasjon som viser nødvendige tiltak for å forhindre skader på bebyggelse ved flom», heter det blant annet i de justerte bestemmelsene.

«Kommunen vurderer endringene i bestemmelser og planbeskrivelse som tilfredsstillende og anmoder derfor om at Statsforvalteren og NVE trekker sin(e) innsigelse(r)», skriver byarkitekten i Elverum.