Familien forteller at de i seks og et halvt år opplevde at sønnen ble mobbet på Innbygda skole.

I fjor solgte de huset og flyttet fra Trysil. Østlendingen har vært i kontakt med familien, som nå har engasjert advokat for å få et tilsyn med skolen.

– Vi tok opp saken med skolen mange ganger, men ble aldri hørt. Jeg fulgte selv sønnen min i friminuttene flere ganger, forteller faren.

Han forteller at gutten opplevde å bli spyttet på, slått og trakassert psykisk og fysisk.

Det siste halvåret de bodde i Trysil ble sønnen tatt ut av skolen og over til Montessoriskolen i Søre Trysil.

– Der gikk det veldig bra, og vi har bare fått gode skussmål fra skolen, forteller faren.

Men frykt for å møte igjen mobberne når gutten skulle starte på ungdomsskolen gjorde at familien valgte å selge huset og flytte fra kommunen. Faren forteller at sønnen har det bra på den nye skolen i dag.

– Alvorlige forhold

Familien har nå kontaktet advokat og ønsker at det gjøres et omfattende tilsyn ved skolen angående mobbeproblematikken.

– Vi opplevde det som at skolen skylder på dem som blir mobbet og mener det er de som har et problem. Det kommer folk etter oss, og skolen er nødt til å innrømme problemene om de skal løse dem. Vi mener de trenger hjelp utenfra for å løse problemene, sier faren.

Advokat Sverre Næss fra firmaet Næss, Lier, Lerum og Stende AS, representerer familien. Næss sier til Østlendingen at han først sendte en begjæring om tilsyn med Trysil kommune og Innbygda skole til Fylkesmannen i Hedmark. Der ble de henvist til å sende en klage på elevens psykososiale skolemiljø til Trysil kommune og Innbygda skole.

– Nå vil vi klage saken inn til Trysil kommune, slik at vi får et enkeltvedtak og kan klage den videre inn til fylkesmannen, sier Næss.

Advokaten forteller at han har hatt flere møter med familien, og skriver i sitt brev til Fylkesmannen at hans vurdering er at forholdene i Trysil er så alvorlige at Fylkesmannen bør sette i gang et tilsyn for å komme til bunns i forholdene.

Verken kommunalsjef for kultur og oppvekst, Jo Stuan, eller rektor ved Innbygda skole, Staffan Bergqvist, vil kommentere den aktuelle saken før det er kommet en klage til Trysil kommune.

– Først når vi har fått klagen kan vi gå inn i saken og svare på den. Vi vil se på hva som er skjedd. Vi tar slike saker på største alvor, sier Jo Stuan.

Fokus på mobbing

Østlendingen har brevet som ble sendt fra advokaten til Fylkesmannen, men kommunalsjefen ønsker ikke å kommentere før det er kommet en formell klage.

Han forteller at skolen har fokus på mobbing i rektormøter der også ordfører har deltatt.

Østlendingen er også kjent med at kommunen nylig mottok en annen klage på sin håndtering av mobbing ved Innbygda skole.

– Vi har nylig besvart den klagen. Og vi har bare hatt et fåtall saker som har medført skriftlige klager i løpet av mine tre år som kommunalsjef, sier Jo Stuan.

– Fra tid til annen er det saker med mobbeproblematikk av forskjellig art, og de forsøker vi å behandle så godt vi kan. Skolene har det på dagsordenen som eget tema. At det er to saker nå er nok litt tilfeldig, sier Stuan.

Bekymringsmelding

Fylkesmannen gjennomførte i 2012 nasjonalt tilsyn etter opplæringsloven 9a.

Det ble gjort tilsyn ved Innbygda skole, Jordet skole og Trysil ungdomsskole.

Temaene i tilsynet var forebyggende arbeid, individuelt rettet arbeid og brukermedvirkning. Tilsynet resulterte i tre tilsynsrapporter med pålegg.

Fylkesmannen skriver at de har mottatt tilbakemeldinger fra Trysil kommune om at påleggene er lukket, og at dette i neste runde bli fulgt opp i oppfølgingstilsyn.

Året etter, i januar 2013, sendte kommuneoverlege i Trysil, Jonas C. Jeppesen, en bekymringsmelding angående mobbing ved Innbygda skole i Trysil.

«Med bakgrunn i håndteringen av situasjonene som er blitt meg bekjent ved samtaler med foreldre, og med kjennskap til en rekke andre situasjoner, mener jeg det er helt nødvendig å henvende meg og orientere samtlige parter som har ansvar for skolemiljøet om min bekymring for utviklingen og at det må settes inn tiltak», skrev kommunelegen i brevet til skoleledelsen.

Jo Stuan forteller at dette blant annet resulterte i at det ble utarbeidet en håndbok for arbeid med sosial kompetanse i skolen.