Gå til sidens hovedinnhold

Forlenger lokal koronaforskrift for å stoppe smittespredning i Elverum

Sent torsdag kveld ble det klart at Elverum kommune forlenger den lokale forskriften som ble vedtatt 31. mars.

Forskriften vil nå gjelde til 18. april. Årsaken er mange smittede i aldersgruppen 15 til 30 år, og flere ukjente smitteveger.

– Vi må få ned smitten i denne aldersgruppa, for det får store konsekvenser når smitten sprer seg her. Blant annet blir det mange i karantene når én klasse på ungdomsskolen eller videregående blir berørt. Dette er også en aldersgruppe som er aktive og ofte har mange nærkontakter i forbindelse med blant annet trening og andre sosiale aktiviteter, sier kommuneoverlege Knut Skulberg.

Nytt tiltaksnivå i forskriften er at treningssentre nå skal holde stengt, men kan holde åpent for:

 • Bosatte i kommunen
 • Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper
 • Individuell trening som det kan bestilles time til

Unntakene over gjelder ikke for medlemmer født i 1999 eller senere.

Les også

Flere vaksinerte i Sør-Østerdal har blitt covid-19-sjuke: – De ble overrasket

Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og liknende kan holde åpnet om det er til:

 • Skolesvømming, svømmekurs og organisert svømmetrening
 • Rehabilitering og opptrening
 • Annen individuell behandling hvor det kan bestilles time til

Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder .

Tiltak som innføres i den lokale forskriften

Forbud mot arrangementer:

 • Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer med unntak av livssynssamlinger, og seremonier i tros- og livssynshus, inkludert seremonier for bryllup, begravelser, dåp og konfirmasjon. Det kan ikke på annet arrangement enn begravelse eller bisettelse være mer enn 20 personer til stede når alle i publikum har faste, tilviste sitteplasser.
 • Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til steder, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell, er tillatt.

Skoler – overgang til rødt nivå for 5. trinn og eldre

 • Alle barneskoler, ungdomsskoler og voksenopplæringen i Elverum kommune fortsetter med rødt smittevernnivå for elever på 5. trinn og eldre. (endring)
 • Elverum videregående skole beholder rødt smittevernnivå. (endring)
 • Undervisningen gjennomføres i samsvar med den til enhver tid gjeldende smittevernveileder. (endring)

Stenging av virksomheter: (ny)

Følgende virksomheter og steder skal holde stengt:

a) Treningssentre, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:
- tilbud til de som er bosatt i kommunen.
- rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
- individuell trening som det kan bestilles time til.

Unntakene over gjelder ikke for medlemmer født i 1999 og senere. Det skal være ansatte tilstede i hele åpningstiden som skal sørge for at kravene til avstand og rutiner for god hygiene og godt renhold blir overholdt.

b) Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:
- skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for personer under 20 år og svømming for toppidrettsutøvere.
- rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
- annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.

c) Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder.

Stans av idretts- og fritidsaktiviteter:

 • Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet innendørs for voksne og barn. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.
 • Det er ikke tillatt å organisere utendørs idretts- og fritidsaktiviteter som nevnt over for voksne og barn med flere enn 10 personer.
 • Organisert trening for toppidrettsutøvere er tillatt.

Plikt til å bruke munnbind:

 • Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.
 • Passasjerer skal bruke munnbind i busser. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i bussen, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av bussen. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i bussen.
 • Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.
 • Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Les hele forskriften her

Her kan du lese hele forskriften:

Forskrift om midlertidig tiltak for å forebygge koronasmitte (covid-19), Elverum kommune, Innlandet – høyt tiltaksnivå

Hjemmel: Fastsatt av Elverum kommune v/kommuneoverlege 31. mars 2021 med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1

§ 1 Formål

Forskriftens formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense spredning av SARS-CoV-2 i befolkningen og sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helse- og omsorgstjenesten i perioder der smittetallene nasjonalt eller lokalt er stigende eller høye eller der potensialet for smittespredning er stort.

§ 2 Virkeområde

Forskriften gjelder i Elverum kommune.

§ 3 Forbud mot arrangementer

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer, jf. covid-19-forskriften § 13, med unntak av livssynssamlinger, og seremonier i tros- og livssynshus, inkludert seremonier for bryllup, begravelser, dåp og konfirmasjon. Covid-19-forskriften § 13a gjelder, likevel slik at det på annet arrangement enn begravelse eller bisettelse ikke kan være mer enn 20 personer til stede når alle i publikum har faste, tilviste sitteplasser.

Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til steder, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell, er tillatt.

§ 4 Skoler – overgang til rødt nivå

Alle barneskoler, ungdomsskoler, voksenopplæringen i Elverum kommune og Elverum videregående skole skal ha rødt smittevernnivå for elever på 5. trinn og eldre.

Undervisningen gjennomføres i samsvar med den til enhver tid gjeldende smittevernveileder.

§ 5 Stenging av virksomheter :

Følgende virksomheter og steder skal holde stengt:

a) Treningssentre, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:
1. tilbud til de som er bosatt i kommunen.
2. rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
3. individuell trening som det kan bestilles time til.

Unntakene over gjelder ikke for medlemmer født i 1999 og senere. Det skal være ansatte tilstede i hele åpningstiden som skal sørge for at kravene til avstand og rutiner for god hygiene og godt renhold blir overholdt.

b) Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:
1. skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for personer under 20 år og svømming for toppidrettsutøvere.
2. rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
3. annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.

c) Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder

§ 6 Stans av idretts- og fritidsaktiviteter

Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet innendørs for voksne og barn. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.

Det er ikke tillatt å organisere utendørs idretts- og fritidsaktiviteter som nevnt i første ledd for voksne og barn med flere enn 10 personer.

Organisert trening for toppidrettsutøvere er likevel tillatt.

§ 7 Plikt til å bruke munnbind

Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.

Passasjerer skal bruke munnbind i busser. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i bussen, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av bussen. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i bussen.

Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.

Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§ 8 Forholdet til nasjonale regler

Endringer i de nasjonale smittevernreglene, herunder covid-19-forskriften, som medfører strengere regler enn gitt i denne forskriften, gjelder foran denne forskriften.

§ 9 Straff

Forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskriften, straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, jf. smittevernloven § 8-1.

§ 10 Endringer og forlengelse av forskriften

Kommunen kan i forskrift forlenge, oppheve og gjøre endringer i forskriften.

§ 11 Ikrafttredelse og varighet

Denne forskrift trer i kraft 1. april 2021 kl. 00.00 og varer til og med 18. april 2021.

Endringene trer i kraft 9. april 2021 kl. 00.00.

Kommentarer til denne saken