Hvor gjennomtenkt er den valgte løsningen med digital avstemming i spørsmålet om Innlandet fylkeskommunes fremtid?

I et demokrati er det helt avgjørende at valg foregår frie, uavhengige, og uten påvirkning for den enkelte velger. Det forutsetter at valgene foregår på nøytral grunn (stemmelokale).

Selv valg på nøytral grunn kan være krevende nok. Fra ungdomsårene husker jeg eksempelvis ei venninne som ble banket kraftig opp hjemme - fordi hun på forespørsel var ærlig ovenfor foreldrene - og innrømte at hun ikke hadde stemt på samme parti som dem. Slike tilstander skal vi ikke ha ved valg i et demokratisk Norge.

Statsforvalteren og valgstyret i Innlandet fylke bruker pandemien som en begrunnelse for at folkeavstemmingen skal foregå digitalt.

For mange fremstår det som at pandemien benyttes som et maktmiddel for å skape et utenforskap for mange ikke-digitale/ de som ikke er digitale nok – og ovenfor dem som er avhengige nøytral grunn for å kunne foreta et fritt og selvstendige valg.

Det fremstår som meget underlig at valgstyret ikke vurderte poststemming - fremfor en provoserende løsning med digital avstemming. Heller ikke poststemmer er ideelt med tanke på frie og uavhengige valg, men da hadde i det minste alle fått en mulighet å stemme på like vilkår.

Opprinnelig var fristen for å søke om eventuell oppløsning av tvangssammenslåtte fylker satt til 31. juli 2022. Den datoen er senere blitt endret til 1. mars 2022.

Siden det er regjeringen som har fastsatt datoen 1. mars, og samtidig er ansvarlige for pandemirestriksjonene, ville den beste løsningen være å utsette datofristen for å søke oppløsning til etter at man igjen kan foreta valg på ordinær måte. Man fikk jo til løsninger ved stortingsvalget 2021.

Det fremstår noe uklart om den elektroniske avstemmingen er tiltenkt at skal skje fra det enkelte hjem, eller fra et stemmelokale (nøytral grunn)?

Det som er sagt er at det skal jobbes med løsninger for at ikke-digitale/ ikke digitale nok, skal få stemme, og en påstand om at enkelte kommuner ikke ønsker å legge til rette for folkeavstemming.

Hvordan man skal få til frie og uavhengige valg for ikke-digitale/ ikke digital nok - med bare digital valgløsning og på nøytral grunn - tror jeg man vil få store problemer med å finne en løsning på.

I tilfelle det skulle være noen kommuner som motsetter seg å gjennomføre ordinære valg, vil det fremstå som et udemokratisk maktbruk, og det virker vil spesielt om en kommune vil frata sine innbyggere påvirkningsmuligheter.

Å forskyve fristen 1. mars for å søke oppløsning av fylker, og gjennomføre valg på ordinær måte er kanskje ikke så dumt?

Jørund Hassel
Lillehammer