(Hamar Dagblad)

Hamar Arbeiderparti støtter Bane NOR sin anbefaling om kommunedelplan for dobbeltspor gjennom Hamar med vestlig trase med dagens stasjon og med senket kulvert i Hamarbukta og tunell derfra til Jessnes. Avgjørelsen i partiet ble tatt av et enstemmig årsmøte 12.februar med 54 medlemmer til stede.

Vi krever at parsellen Åkersvika – Hamar stasjon må finansieres og bygges som en del av parsellen Sørli – Åkersvika og at den får plass i Nasjonal transportplan (NTP) 2022 – 2033. Dette er en realistisk målsetting som vi oppfatter at Bane NOR kan støtte.

Vi er bekymret over at togparkering på Hjellum innebærer ulemper for lokalsamfunnet, men ser ikke at det så langt har kommet andre alternativer. Hamar Arbeiderparti krever planfri kryssing på Hjellum for gående, syklister og bilister. Støy, lysforurensning og andre ulemper må minimaliseres.

I en politisk behandling i regjering og Storting er det en styrke at Bane NOR har anbefalt vest med ytterligere senket kulvert i forhold til løsningen i 2016. Når Riksantikvaren er tilfreds, tar vi dette som en god kvalitetssikring av løsningen. Løsningene for vest er godt faglig begrunnet.

Det er meget positivt for Hamar at Bane NOR sier at et vedtak om vest åpner for en trinnvis utbygging helt fram til Hamar stasjon. Med et vedtak om vest i kommunestyret 27. mai 2020, kan Hamar få dobbeltsporet helt frem til Hamar stasjon som del av neste NTP.

Stopp i Ottestad i 2026, slik det foreligger i Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029, er ikke en akseptabel løsning, verken for bysamfunn eller boligeiere. Det betyr langsiktig båndlegging av eiendom og usikkerhet fordi bygging gjennom Hamar i øst eller vest til 13 milliarder kroner, fortsatt ikke vil være avklart.

Et vedtak om øst i kommunestyret betyr en omfattende behandling i fylket og i regjeringen som innebærer stor risiko for at Hamar mister muligheten i den første rulleringen av NTP og at Åkersvika befester seg som politisk og økonomisk målbilde for regjeringen.

Både øst og vest er vesentlig forbedret gjennom nye utredninger. Øst beholder sin ulempe med en stasjonsplassering ved Vikingskipet og risiko for en to-delt byutvikling. Hensynet til jordvern sies å være forbedret, men driverne av både Tommelstad og Børstad mener at også den nye løsningen vil være ødeleggende for driften.

Vest vil på en langt bedre måte enn tidligere, innfri kravene både til Mjøs-kontakt, utsikt fra sentral bykjerne, senket kulvert og vannspeil i Hamarbukta, jernbanefri strandsone forbi Koigen og tunell under Hamar vest.

Hamar har dermed alt å tjene på å bevare nåværende stasjonsplassering, og vi mener dette er et godt argument for at dobbeltsporet legges i vestlig trasé.

En slik løsning vil være best for hensynet til jordvern, klima og miljø. Det vil heller ikke rive grunnen unna hundrevis av arbeidsplasser ved Vikingskipet og Midtstranda eller komme i konflikt med selve signalbygget for Hamar – Vikingskipet. Hamar vil da få en jernbaneløsning som ikke utfordrer våtmarksområdet i Åkersvika, - et område som er vernet i henhold til Ramsar-konvensjonen.

Hamar Arbeiderparti har lagt til grunn et strengt jordvern i vårt partiprogram. Kun hensyn til nasjonale behov for infrastruktur, kan rokke ved et slik restriktivt syn. Når det foreligger et fullgodt alternativ som ikke krever innfrielse av matjord, er dette tatt med i vår vurdering av vest som det beste alternativet.

Hamar Arbeiderparti vil arbeide for plass i Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033. Vi mener det ligger en betydelig samfunnsnytte i å føre dobbeltsporet helt fram til Hamar stasjon så raskt som mulig. Dette vil frigjøre 15 spor på Hamar stasjon som kan brukes til byutviklingsformål når hensettingsanlegget er bygd. Det vil også stimulere debatten om elektrifisering av Røros- og Solørbanen.

Vi har merket oss uttalelser fra Jernbanedirektoratet om å bygge jernbanen i dobbeltspor mellom byer, i stedet for gjennom byer, gir vesentlig mer jernbane for pengene.

Hamar Arbeiderparti mener at usikkerheten med finansiering av dobbeltsporet gjennom Hamar har lavest risiko for Hamarsamfunnet med et vedtak om vestlig trasé der vi kan få dobbeltsporet helt fram til Hamar stasjon. Dette vil være en avklaring som betyr mye både for næringsvirksomheten som er berørt, for huseiere i Briskbyen, Disen og Hamar vest og ikke minst for Hamar kommune som kan konsentrere byutvikling rundt dagens bykjerne.