Rydd plass til gode bok-opp­le­vel­ser i som­mer

An­be­fa­ler bø­ker: All­tid på jakt et­ter gode le­se­opp­le­vel­ser sjøl, an­be­fa­ler de fem bø­ker hver til le­sing i som­mer. F.v.: Ka­ro­li­ne Haa­vie Strøms­rud, Iver Kir­ke­by Tho­mas­sen og	 Ton­je Han­sen       Fjel­lum. Foto: Hil­de Be­rit Even­sen

An­be­fa­ler bø­ker: All­tid på jakt et­ter gode le­se­opp­le­vel­ser sjøl, an­be­fa­ler de fem bø­ker hver til le­sing i som­mer. F.v.: Ka­ro­li­ne Haa­vie Strøms­rud, Iver Kir­ke­by Tho­mas­sen og Ton­je Han­sen Fjel­lum. Foto: Hil­de Be­rit Even­sen Foto:

Av
Artikkelen er over 7 år gammel

Tre av Hamars ni­en­de­klas­sin­ger an­be­fa­ler bø­ker som ung­dom og voks­ne kan lese i som­mer.

DEL

Det var de to bø­ke­ne Ajer-ele­ve­ne had­de øverst på lis­ta som gikk av med seie­ren un­der årets lit­te­ra­tur­fes­ti­val på Lil­le­ham­mer.

Her for­tel­ler de hvor­dan ut­vel­gel­sen fore­gikk:

Iver: – Først var vi rundt 30 fra niende trinn som var Ajers jury. Vi les­te fem bø­ker som var no­mi­nert til årets ung­doms­bok. Der­et­ter valg­te vi topp tre blant bø­ke­ne og be­stem­te hvil­ke to av oss som skul­le være med i Stor­ju­ry­en på Lil­le­ham­mer sam­men med ti and­re ju­ry­med­lem­mer fra fem and­re ung­doms­sko­ler i lan­det.

Ka­ro­li­ne: – I til­legg til Iver og jeg som var med i stor­ju­ry­en, dro hele Ajer-ju­ry­en til Lit­te­ra­tur­fes­ti­va­len på Lil­le­ham­mer i slut­ten av mai. Det var skik­ke­lig har­de dis­ku­sjo­ner i fle­re ti­mer før vi i Stor­ju­ry­en ble eni­ge om å dele pri­sen på to bø­ker – for før­s­te gang i his­to­ri­en.

Vin­ner­ne er på lis­ta

De to ung­doms­bø­ke­ne som vant kåringa «Årets bes­te nor­ske ung­doms­bok» er med blant bø­ke­ne som Ton­je, Iver og Ka­ro­li­ne an­be­fa­ler folk å lese. Det er ”Sam­men skal vi hol­de him­me­len” av El­len Fje­stad og ”Nær­me­re høst” av Ma­ri­an­ne Kau­rin.

Ka­ro­li­ne
”Sam­men skal vi hol­de him­me­len” er med blant de fem bø­ke­ne Ka­ro­li­ne vil an­be­fa­le sam­men med «Delfinøya» av Scott O'Dell, «Evig søn­dag» av Linnéa Myh­re «The Hungry Ga­mes» av Su­zan­ne Col­lins og «Katakombens hem­me­lig­het» av Tom Ege­land .
– Boka til Tom Ege­land var over­ras­ken­de, for den virka først som en faktaisj his­to­rie­bok, men så skri­ver han så lett og blan­der inn så mye spen­nen­de fak­ta fra re­li­gio­ner, his­to­rie uten at det kjen­nes pådytta, for­kla­rer Ka­ro­li­ne.
Du kan høre og se hen­ne om­ta­le boka på opp­drag for for­la­get på YouTube; bare søk på Katakombens hem­me­lig­het.

Iver

Iver er ihu­ga Mor­gan Kane-fan, så først vil han slå et slag for hele se­ri­en til Louis Mas­ter­son (Kjell Hallbing). - Og så lik­te jeg godt «Nær­me­re høst» som gikk til topps i Lil­le­ham­mer. «Rin­ge­nes Her­re» av Tol­kien er enda bed­re som bok enn film, og så vil jeg an­be­fa­le «Fuck off I Love You» av lars Mæh­le, sier Iver som drar til Barcelona i som­mer på grunn av boka «Ha­vets ka­te­dral» som han na­tur­lig nok an­be­fa­ler.

Ton­je

Ton­je an­be­fa­ler tre av Har­ry Hole-bø­ke­ne til Jo Nes­bø på sin an­be­fa­lings­lis­te: «Rød­stru­pe», «Kakkerlakkene» og «Flag­ger­mus­man­nen». Hun vil også ha med «Nær­me­re høst» på lis­ta, og be­grun­ner val­get av Aina Bassos «Inni El­den» slik: – Den boka kla­rer å vise to vel­dig forskjellige syns­vink­ler sam­ti­dig, både fra vir­ke­lig­he­ten til den 16 år gam­le rik­manns­dat­te­ra som blir gif­ta bort til en dob­belt så gam­mel mann og hvor­dan den fat­ti­ge dat­te­ra til ei god heks har det i li­vet sitt.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken