(Hamar Dagblad)

– Det er et mål vi har nådd bare én gang tidligere - i 2016-  men skal vi bli flere må det skje gjennom tilflytting. Og skal vi tiltrekke oss folk utenfra, må vi kunne tilby nok boliger, og attraktive boområder, fastslår rådmann Bjørn Gudbjørgsrud. Onsdag legger han fram kommunedelplanens arealdel til behandling for formannskapet. Denne planen er førende for hvordan Hamar kommune vil utvikle seg fram til 2030.

 

Knutepunkt

Utbygging skal så langt som mulig også redusere klimautslipp. Det betyr at det først og fremst skal bygges boliger rundt knutepunkter som allerede har nødvendige funksjoner som skole, barnehager, butikk og kollektivtransport.

– Det er først og fremst ved å redusere behovet for transport, og ved å bygge energieffektive boliger at vi kan nå utslippsmål. Vi ønsker ikke at det skal etableres nye boarealer utenom de etablerte tettstedene. Vi har avvist innspill om satellitter i kulturlandskapet, sier Gudbjørgsrud.

Han påpeker at det har vært viktig for kommunen å finne områder som kan bygges ut i nær framtid. Startskuddet går med Obos-leiligheter i Vangsvegen 33, og neste år er det klart for tidligere Ankerskogen videregående skole.

Ridabu/Kåtorp, Stavsberg og Slemsrud er pekt ut som områder for eneboliger, rekkehus, småhus og lavblokker, og det vil bli åpnet for fortetting i mer sentrumsnære områder. Kommunen vil tillate å bygge høyere, tettere, og med færre parkeringsplasser per boenhet enn kravet er nå.

– Takhager kan være med på å øke bokvaliteten i disse områdene, mener Gudbjørgsrud.

Black River Park vil etter dette planforslaget bli lagt ned som idrettsanlegg, og erstattet med nytt som vil ligge inntil Ridabu skole, mellom noen mindre jorder og skogsareal. Erstatningsanlegget skal  ha kunstgressbane, og klubbhus med garderober, møterom, kiosk osv. Black River Park vil bli brukt til tomter for nye boliger. Området er på 33 mål.

Næring

I dag er arealer til såkalte B-næringer, som for eksempel møbelforretninger, byggvare og lignende virksomheter, og det samme gjelder for industri og lagerplasser. Trehørningen er helt utbygd, og arealene ved Flagstadelva er utsatt for flom. Det foreslås nye næringsarealer ved Vendkvern/Narmo som en utvidelse av Hamar næringspark, og et skogsareal ved grensa mot Løten sør for Heggvin foreslås brukt til næringsvirksomhet som ikke fungere i nærheten av boligbegyggelse, på grunn av støy eller andre ulemper.

Planen tar hensyn til både østlig og vestlig trasé for jernbanen, men bro over Hamarbukta er fjernet, siden dette ser ut til å være uaktuelt.

Sykehus ved Disenstranda?

Planen åpner også for at det skal kunne bygges sykehus i Hamar.

– Siden det er en viss usikkerhet rundt hvor sykehuset i Innlandet skal ligge, skal vi i hvert fall være på tilbudssiden, og ha en mulig tomt tilgjengelig i et bynært område, sier Gudbjørgsrud. 

– I Trondheim og Drammen har vi sett at sentrumsnære sykehus er blitt vellykket, og en plassering ved Vikingskipet vil ligge tett på trafikknutepunkter.

Kommuneplanen legges ut for høring 1. november, og innledes med et folkemøte for å gjøre planen kjent for innbyggerne. Høringsperioden blir på seks uker.

Må ta dyrket mark

For å nå målet med 250 nye boliger i året fram til 2030, er det nødvendig å frigjøre nye arealer. Rådmann Bjørn Gudbjørgsrud tror ikke det er mulig å nå det ambisiøse målet helt uten å ta i bruk dyrket mark.

– Det er alltid omstridt å ta dyrket mark til andre formål, men skal vi nå målet om å vokse raskere enn landsgjennomsnittet, er det trolig ingen vei utenom, sier Gudbjørgsrud. Eventuell nedbygging av landbruksområder vil først og fremst være aktuelt på Ridabu, opplyser han til Hamar Dagblad.

For øvrig skal konsekvensene av å legge ned Hamar flyplass utredes, med tanke på å gjøre om deler av flyplassen til boligområder.

Et område sør for Rørosbanen på Hjellum kan være et mulig alternativ for jernbaneverksted.

Hyttebygging

Det skal bli mulig å bygge flere hytter innenfor kommunegrensene i Hamar. Rådmannen åpner for hyttebygging ved Brumund, ved Måsætra og opp mot Stenfjellet. Her er det to områder som kan være aktuelle.

Grønne områder

Det gis klarsignal for at en liten skog på Martodden kan bli til grøntområde. Tidligere var det åpning for at dette kunne brukes til næring.

Det utelukkes ikke at deler av Klukhagan kan bli brukes til sykehjem, skole og gravlund. Det må i tilfelle skje gjennom ny reguleringsprosess. Det blir ikke aktuelt å bygge boliger i de områdene som er mest verdifulle for friluftsliv.

Rådmannen avviser nye innspill om å bygge boliger i randsonen til Furuberget og Frøbergsberget.

Skal ut

Flere grep fra den gjeldende kommuneplanen tas ut av det nye forslaget. Det gjelder blant annet boligutbygging på Greftenmoen, arealer for turistanlegg ved Vangseterområdet. Det er ikke lenger aktuelt å bygge leilighetshotell. Vegforbindelse mellom Kåtorp og Sæhlie er heller ikke aktuelt å gjennomføre, og tas ut av planene.