Der ble det vedtatt en ny vigselsliturgi som inkluderer likekjønnende par.

Biskop Solveig Fiske er glad for at kirken nå kan tilby en liturgi til alle par som ønsker Guds velsignelse over sitt samliv.

- Mandag 30. januar er en historisk dag i Den norske kirke, ved at det er vedtatt en vigselsliturgi for alle, sier hun.

Kirkemøtet for Den norske kirke vedtok 30. januar 2017 ny vigselsliturgi, Vigsel 2017, som inkluderer likekjønnede par. Vigsel 2017 kan brukes overfor alle par, og gjøres gjeldende i hele Den norske kirke slik at alle medlemmer kan inngå ekteskap i sin lokale kirke fra 1. februar 2017.

Biskop Solveig Fiske ønsker likekjønnede velkommen til ekteskapsinngåelse i kirken.

- Ny liturgi ble vedtatt under et historisk kirkemøte i det nye rettssubjektet Den norske kirke. Dette viser Den norske kirke som en inkluderende folkekirke, også etter skillet mellom stat og kirke.

Det vil fremdeles være rom for to syn i kirka. I Hamar bispedømme vil flertallet av prestene forestå vigsler. Det er samtidig rom for et mindretall av prestene til ikke å vie.

- Jeg er i dag veldig glad for at kirken i dag også er inkluderende overfor likekjønnede, avslutter hun.