(Hamar Dagblad)

Den samlede potten i Hamar er på 2,9 millioner. I Ringsaker skal det deles ut 3,2 millioner mens virksomheter i Stange har 1,9 millioner som venter. Løten har fått tildelt 700 000. Fordelingsnøkkelen baserer seg på folketallet i kommunene.

Skal dekke kostnader

Ordningen føyer seg inn i rekken av kompensasjonsmodeller som er innvilget i kjølvannet av pandemien og de økonomiske utordringene dette har påført mange næringsdrivende. Den nye ordningen skiller seg imidlertid ut fra tidligere versjoner på den måten at søkerne nå ikke trenger å vise til tidligere omsetningstall. Dette gjør det lettere for blant annet nyetablerte bedrifter å søke.

– Det er mange som falt mellom to stoler når det gjelder tidligere kompensasjonsordninger, sier næringssjef i Hamar, Berte Helgestad.

Torsdag kunne hun sammen med næringssjefen Tor Rullestad (Ringsaker), Erik Habberstad (Stange) og Svein Frydenlund (Løten) presentere den nye kompensasjonsordningen.

Midlene som er bevilget fra Kommunaldepartementet skal gå til tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. I særlig grad gjelder særlig støtte som skal kompensere lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

– Dette er en ordning som er menet å dekke kostnader og ikke tap av omsetning, forklarer kvartetten.

–Et eksempel kan være bedrifter som måtte øke bemanningen og dermed ble påført økte kostnader, sier næringsrådgiver Heidi T. Karlsen.

Frist 14. april

Kommunene er gitt betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de vil støtte avhengig av den lokale situasjonen. Næringssjefene vil likevel etterstrebe at kommunene i størst mulig grad behandler næringslivet i regionen likt.

– Det er en felles bo- og arbeidsregion, som gjør at vi forsøker å behandle alle noenlunde likt, om enn med enkelte lokale tilpasninger, sier Rullestad.

Ordningen med kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter kommer i tillegg til støtte til bedriftsrettede utviklingsprosjekter som næringslivet kan søke gjennom næringsfondene i den enkelte kommune eller fra Innovasjon Norge, Innlandet fylkeskommune og andre.

Fristen for å søke er 14 . april.

– På kommunenes nettsider ligger søknadsskjema og retningslinjer, avslutter Helgestad.