– Samlet sett er det vår vurdering at drift av legevakttjenester i dagens lokaler kan medføre fare for svikt og uforsvarlige helsetjenester.

Det skriver fylkeslege Trond Lutnæs i et brev til de fire eierkommunene Hamar, Stange, Løten og Ringsaker.

Han viser til en befaring i lokalene nylig, der det ble observert at det var vanskelig å overholde taushetspliktbestemmelsene, både på venteværelset og inne i legevaktas lokaler. Det kom fram at alvorlig syke og utagerende pasienter som ankommer med politieskorte, må gå gjennom venteværelset.

Videre er det store kapasitetsproblemer på venteværelset, som deles med sykehusets akuttmottak. Det er ikke tilstrekkelig plass i legevaktlokalene til å gjennomføre nødvendige undersøkelser, det er begrenset mulighet til å observere pasienter over noe tid og begrenset mulighet til å øke antallet leger på vakt, ved behov, på grunn av plassproblemer.

Tidligere utredninger i 2014 har konkludert med at det ikke er mulig å videreføre legevaktdrift i dagens lokaler, samt at bemanningen må økes.

– I tillegg er vi blitt informert om at daglegevaktordningen for de fire kommunene heller ikke fungerer etter intensjonen, skriver Lutnæs.

Kun tre av fem deltidsstillinger, som skulle opprettes i kombinasjon med fastlegehjemler for å dekke daglegevakta fra mandag til fredag, skal være besatt per i dag.

– Dette medfører etter vår vurdering betydelig redusert beredskap for befolkningen som sokner til Hedmarken legevakt.

Nå ber fylkesmannen om en vurdering fra kommunene og en plan for kortsiktige og langsiktige tiltak som kan gjennomføres for å redusere risikoen for faglig svikt og uforsvarlige helsetjenester.

Frist for tilbakemelding er 1. februar.