Vedum har stilt helse- og omsorgsministeren følgende spørsmål skriftlig:

«Hva er de faktiske kostnadene Helse Sør-Øst RHF har i dag ved sin lokasjon i Oslo, antall ansatte, driftskostnader – og hvor er foretaksledelsen lokalisert i sitt daglige virke?»

Vedum viser til at da det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst, som har ansvaret for sykehusene i Øst- og Sør-Norge, ble etablert i 2007, ble hovedkontoret lagt til Hamar. I tillegg skulle det være en et administrasjonssted i Skien.

Det har i tillegg dukket opp et stort møtesenter på Grev Wedels plass sentralt i Oslo. På dette møtesenteret jobber det nesten like mange som på hovedkontoret i Hamar.

På et spørsmål fra tidligere stortingsrepresentant Anne Tingelstad Wøien (Sp) høsten 2016 svarte Høie at det da var 157 fast ansatte i administrasjonen i Helse Sør-Øst, der 71 hadde arbeidssted i Hamar, 63 i Oslo og 13 i Skien, mens 10 jobbet andre steder.

Innstilt på å forfølge saken

Vedum sier til Østlendingen at han mistenker at møtesenteret i Oslo er blitt det reelle hovedkontoret for Helse Sør-Øst.

– Jeg har inntrykk av at det blir flere og flere tomme lokaler i Statens Hus i Hamar, og at mer og mer i Helse Sør-Øst-regi foregår i Oslo. Derfor ønsker jeg svar fra statsråden. Dersom mitt inntrykk er riktig, innebærer det en utvanning av hovedkontorvedtaket, noe jeg i så fall vil forfølge videre. Statlige arbeidsplasser betyr mye i distriktene, påpeker Vedum.

 

Ville leie ut i Hamar

Østlendingen skrev om denne problemstillingen allerede i fjor vinter i forbindelse med planene om å slå sammen fylkesmannsembetene i Hedmark og Oppland. Da kom det fram at Helse Sør-Øst skulle være på tilbudssiden når det gjaldt utleie av foretakets lokaler i Hamar. Steinar Marthinsen, daværende viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst, opplyste at foretaket ikke hadde noen planer om å trappe ned i Hamar.

– Men det kan være aktuelt å vurdere framleie av mindre deler av våre lokaler hvis dette kan tilpasses våre behov. Ledelsen i det regionale helseforetaket arbeider fra både Oslo og Hamar, avhengig av hva som er mest hensiktsmessig ut fra møter og andre forhold, sa Marthinsen til Østlendingen.

 

– Lang reiseveg til Hamar

Også statsråd Høie sa noe om virksomheten i Oslo i sitt svar til Anne Tingelstad Wøien (Sp) høsten 2016. Han mer enn antydet at Hamar var for usentralt for Helse Sør-Øst i mange sammenhenger:

– Helse Sør-Øst opplyser at for mange av deres samarbeidspartnere er det lang reiseveg til Hamar, og Oslo blir derfor også benyttet som møtested, opplyste statsråden.