Gå til sidens hovedinnhold

Hovedsykehuset bør plasseres i Elverum

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Å bygge et helt nytt sykehus ved Mjøsa er uten tvil det dyreste alternativet, sett i forhold til å satse på utbygging av et eksisterende sykehus. Elverum sykehus har gode fysiske utbyggingsmuligheter og har i utgangspunktet en godt vedlikeholdt bygningsmasse. Jeg vil derfor kaste en høyst relevant «brannfakkel» inn i den pågående sykehusdebatten. Med mer enn 35 års ledererfaring fra helsevesenet vil jeg belyse de forutsetninger som taler for en samlokalisering og geografisk plassering i Elverum, basert på en videreutvikling av det eksisterende sykehuset.

Jeg har med stor interesse fulgt debatten om etableringen av et hovedsykehus for Innlandet. Jeg var ansatt på Ullevål sykehus i 22 år, hvorav 12 år som sjefsykepleier. I den forbindelse satt jeg også i det Regionale Helseutvalget for Oslo, Oppland og Hedmark. Det var på den tiden sykehusene var eiet av de respektive fylker.

Hedmark og Oppland er blitt til «Innlandet fylke», en hybrid som arealmessig er like stort som Danmark, og hvor det for svært mange er langt til Mjøsa! Med utgangspunkt i dette faktum, er det å samle helsetilbudet med ulike spesialiteter på flere sykehus rundt Mjøsa hverken det mest pasientvennlige, billigste eller det mest effektive. Hovedsykehuset bør av flere grunner ligge i en by som allerede har et sykehus, og hvor tilgangen på boliger, barnehager og rekruttering av fagpersonell er lettere. I tillegg bør finnes gode utdanningsmuligheter på flere områder, helst også sykepleierutdanning. Å bygge nytt fra grunnen av i forhold til å utvide eksisterende bygningsmasse har med størrelsen på investeringer å gjøre, i tillegg til bl.a. miljøhensyn. Det er viktig å tenke på at utformingen av sykehuset i høy grad påvirker de årlige driftsutgiftene. Hvordan bør et moderne sykehus utformes for å fungere mest mulig økonomisk og driftsmessig effektivt?

Hvis det bygges i høyden, viser erfaringer og undersøkelser at det kreves mer personelltid for transporter og venting på heiser. Dessuten gir det økt risiko ved evakuering (f.eks. brann – heiser kan ikke brukes ved brann). Infeksjonsfaren øker også i høye bygninger pga. transporter og ventilasjonssystemet.

Det beste alternativet har vist seg å være et kompakt sykehus med maks. fire etasjer. Sentrale funksjoner bør av effektivitetsmessige årsaker samles i horisontale plan i samme etasje. Akuttmottak, røntgen, operasjonsrom, overvåking og intensiv bør ligge på samme plan, sentralt i sykehusets kjerne. Det gir smidighet og sparer tid og personell. Raske og sikre transporter og kommunikasjonsveier. Det er også hensiktsmessig at poliklinikker lokaliseres i nærheten av laboratorier og røntgen, også disse på samme plan.

Så dersom man ønsker å satse på utbygging av et eksisterende sykehus i Innlandet, kan jeg ikke se at det finnes andre sykehus i Innlandet som har utbyggingsmuligheter på linje med Elverum sykehus!

Derfor gjenstår bare Elverum som et reelt alternativ når all somatisk sykehusdrift skal samles. Her finnes allerede mange viktige funksjoner, og det finnes areal til for utvidelser for å kunne bygge ut horisontalt. Dette vil selvfølgelig til en viss grad påvirke nåværende drift, og da er det hensiktsmessig å benytte mulighetene til å foreta nødvendige justeringer internt dersom noe må bygges om/flyttes, av hensyn til «pasientflytperspektivet.», det vil si effektive forflytninger internt i sykehuset. Dette oppnås ved en hensiktsmessig intern lokalisering av ulike enheter og avdelinger. NB! Hvis en tar pasient- og pårørende perspektiv, samt faglige synergi hensyn, er samling det driftsøkonomisk beste alternativet. I Elverum ligger også framtidige utviklingsmuligheter og da bør alle andre lokaliseringsforslag etter min mening falle!

En kan ikke bare bygge for «dagens behov» og med utgangspunkt i gamle løsninger. En må se befolkningsutviklingen, alderssammensetningen, sykelighet i befolkningen, avstander, tomtenes areal og utviklingsmuligheter i en sammenheng, i tillegg til transportveier og muligheter for rekruttering av fagpersonell. Det er mange parametere det må tas hensyn til i planleggingen for å få best mulig resultat.

Investeringsbudsjett må kun sees i en sammenheng med framtidig driftsbudsjett ved planleggingen av og samlokaliseringen av sykehusfunksjonene i Innlandet.

Elverum er totalt sett uten tvil den naturligste samlokaliseringen, bl.a. er eksisterende bygningsmasse og tomtens størrelse et godt grunnlag som gir muligheter for horisontal utvidelse med bygg i fire etasjer. All akuttvirksomhet bør også lokaliseres til Elverum. Driftsutgiftene vil reduseres ved total samlokalisering og på den måten å gjøre det enklere for befolkningen.

Helsevesenet står midt opp i de samfunnsoppgaver som f.eks. Koronapandemien har påført det, og kan ikke takke nei til oppdraget! Oppgavene lønner seg ikke driftsøkonomisk og det viser seg at Arbeidsmiljølovens krav heller ikke kan oppfylles. Helsevesenet har og tar samfunnsoppgaver på vegne av hele befolkningen og gjennom en innsats utenfor alle rimelighetens grenser! Da forventes det også at politikere og styret legger forholdene til rette for at samfunnsoppdraget skal fungere og lykkes.

Maj-Len Sundin
Tidligere direktør ved Aker sykehus i Oslo og adm.dir. ved Karolinska sjukhuset i Stockholm

Kommentarer til denne saken