Bakgrunnen for aksjonen er at regjeringen foreslår å nedjustere pensjonstilskuddet til private barnehager fra 13 til 10 prosent med virkning fra 1. januar 2022.

Det er forståelig at noen reagerer på aksjonen. Mange foreldre har en hektisk hverdag, og er slitne av en lang pandemi. Men aksjonen er først og fremst et uttrykk for at private barnehager ikke blir hørt. Og også et varsku om at dette nå vil gå ut over kvalitet og mangfold i barnehagesektoren. Vi er glade for at mange foreldre støttet aksjonen.

Kuttet betyr mindre til sårt tiltrengte vikarer og kompetent bemanning i en hektisk barnehagedag. Det betyr mindre til kvalitet og godt innhold. Kuttforslaget må sees i sammenheng med at andre kostander er underfinansiert. I fjor ble kuttforslag reversert etter budsjettforhandlinger med Frp.

En del av kompromisset var Storberget-utvalget, som skulle utrede finansieringen av barnehager. Det har kommet over 1000 høringssvar med kritikk av utvalgets flertall, også fra kommunalt hold. PBL mener, i likhet med Utdanningsforbundet, at det er feil å gjennomføre kutt før behandlingen av utvalget er ferdig.

Private barnehager er avgjørende i det norske velferdssamfunnet og bidrar til et mangfold av løsninger, trygghet og valgfrihet. De må bruke pengene smart og ansvarlig slik at de ikke går med underskudd, men det betyr ikke at store overskudd er motivet. Motivet er et brennende engasjement for barn i barnehage. For å bli foretrukket av familiene, må de tilstrebe seg å gi et tilbud med høy kvalitet.

Pensjonspåslaget som regjeringen vil kutte i, er ett av flere elementer i tilskuddssystemet. Både den forrige og den nye regjeringen vil kutte i ett av elementene uten grundig å undersøke hvor treffsikkert tilskuddssystemet som helhet er.

Tilbakemeldingen fra våre medlemsbarnehager er entydig: Dette vil svekke barnehagenes forutsetninger for å levere gode tilbud. I makro hadde de private barnehagene et årsresultat på 590 millioner kroner i 2020.

Trekker du fra barnehager som er organisert som enkeltpersonforetak (der godtgjørelse for eiers arbeidsinnsats hentes fra overskuddet), var samlet årsresultat på 385 millioner kroner. Når regjeringen fjerner 600 millioner kroner fra denne sektoren, er det åpenbart at det vil få konsekvenser.

Stortinget burde samles om en bærekraftig og forutsigbar finansieringsmodell med likebehandling. Måten vi sikrer at private barnehager ikke tar ut urimelige overskudd bør være strenge og tydelige kvalitetskrav, samt god og forutsigbar regulering. Ikke forbud eller forskjellsbehandling.