I mars fikk Lars Kip­le­sund, sek­tor­le­der for fami­lie og helse i Elve­rum kom­mune, den over­ras­kende beskje­den om at Bo Brendstrup takket for seg.

– Vi mottok en opp­si­gelse uten en begrun­nelse mandag 28. mars og det kom over­ras­kende på oss. Vi synes det er synd at han slut­ter, sa Kip­le­sund til Øst­len­din­gen i slut­ten av mars.

Brendstrup ønsket ikke å gå dypere inn i bak­grun­nen for opp­si­gel­sen offent­lig, og ville heller ta dette videre internt i sam­ta­ler med kom­mu­nen.

Ingen erstat­ter

Elve­rum kom­mune har ikke funnet en erstat­ter for Brendstrup. Nå har kom­mu­nen lyst ut stil­lin­gen på nytt.

Denne gangen med noen end­rin­ger.

– Stil­lin­gen som lege­vakt­over­lege er lyst ut på nytt på grunn av det ikke var søkere på den første utlys­nin­gen, sier Jes­sica Bloms­ter­lund.

Hun er sted­for­tre­der for sek­tor­le­der innen fami­lie og helse i Elve­rum kom­mune.

Kom­bi­nere stil­lin­gen

I til­legg til stil­lin­gen som lege­vakt­over­lege, er det nå mulig­het for å kom­bi­nere denne med fast­lege­liste ved Elve­rum kom­mu­nale lege­sen­ter.

– I sam­ar­beid med til­lits­valgt for de kom­mu­nalt ansatte legene og kom­mu­ne­over­le­gen ble vi enige om mulig­het for å kom­bi­nere disse to stil­lin­gene. Som kjent er lege­si­tua­sjo­nen nasjo­nalt, og også i Elve­rum kom­mune, kre­vende. Vi håper at denne kom­bi­na­sjo­nen kan gjøre at vi får søkere, sier Bloms­ter­lund.

Rekrut­te­rer fort­satt

Etter 10 år som enhets­le­der i Elve­rum inter­kom­mu­nale lege­vakt sa Mari Myr­vang opp stil­lin­gen, og takket ja til ny jobb som helse- og omsorgs­sjef i Ren­da­len.

Hun går av som enhets­le­der på lege­vakta 20. sep­tem­ber, men vil avvikle ferie før hun slut­ter.

Elve­rum kom­mune jobber frem­de­les med rekrut­te­ring til stil­lin­gen.

– Det var seks søkere på enhets­leder­stil­lin­gen, men kun en søker som fylte alle kva­li­fi­ka­sjons­kra­vene. I sam­ar­beid med til­lits­valgt velger vi å lyse ut stil­lin­gen på nytt, sier Bloms­ter­lund.

– Hvem vil få ansva­ret for å hånd­tere arbeids­opp­ga­vene som til­hø­rer stil­lin­gen etter Myrvang går av?

– Hånd­te­ring av arbeids­opp­ga­vene løser vi internt, det er vanlig at vi gjør det slik i påvente av ny til­set­ting. Vi er i pro­sess og det avkla­res ende­lig når sek­tor­sjef Aino Kristiansen er til­bake etter ferie, sier Bloms­ter­lund.