Gå til sidens hovedinnhold

Innspill for å bevare sjukehuset i Elverum

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

LO i Sør-Østerdal er lokalorganisasjonen for kommunene Engerdal, Trysil, Åmot og Elverum. 28 fagforeninger er tilsluttet oss. Vi har cirka 5.000 medlemmer som vil bli mulige brukere av et lokalsykehus.

Helse Sør-Øst (HSØ) har i sin rapport kommet med utredninger om et stort sentralsykehus som skal samle somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. I tillegg kommer et akuttsykehus og et elektivt sykehus.

I desember 2020 kom det en rapport som understøttet dette målbildet. Rapporten ble av naturlige grunner meget omstridt, da den helt ut av intet lanserte et helt nytt stedsalternativ for et stort sentralsykehus, Mjøssykehuset.

LO Sør-Østerdal mener at målbildet med et stort sentralsykehus, et akuttsykehus og et sykehus for elektiv behandling er feil. Vi mener også at det kan stilles spørsmål rundt foretaksmodellen. Den har opplagt en svakhet ved at lokaliseringsspørsmål ikke er underlagt politisk behandling. Når det gjelder drift har vi ingen innvendinger.

Innlandet er landets største fylke med 52.000 km² og cirka 370.000 innbyggere. Området er naturlig delt opp i tre helseområder. Lillehammer med Gudbrandsdalen, Gjøvik med Fagernes/Valdres og Elverum/Hamar. Det siste området, er det største opptaksområde med cirka 141.000 innbyggere. Innlandet har cirka 13 prosent av landarealet i Norge. Til sammenlikning kan det opplyses at Danmark har et landareal på 42.900 km².

Elverum og Hamar er, både i offentlig og privat sektor, å betrakte som et felles arbeidsmarked. Kommunikasjonene mellom byene er veldig god.

Dagens tre helseområder (eventuelt tre sykehus) har nok befolkningsgrunnlag til at de hver for seg oppfyller kravene til opptaksområde for et stort lokalt akuttsykehus (60.000 til 80.000 innbyggere), ifølge nasjonal Helse- og sykehusplan, Stortingsmelding nr. 7 2020–2023.

Samme melding beskriver at lokale forhold må vektlegges både i forhold til opptaksområdets størrelse og geografiske forhold. Reiseavstand til et lokalsykehus skal også vektlegges.

I dagens løsning er dette godt ivaretatt, mens det i den foreslåtte modellen er det ikke vektlagt overhodet.

Vi har tidligere beskrevet at Innlandet har tre naturlige helseområder; Lillehammer, Gjøvik og Elverum/Hamar.

Nå foreslås det at de to største opptaksområdene (Gjøvik og Elverum/Hamar) skal bli et gigantisk opptaksområde med cirka 250.000 innbyggere. I dette området vil det også komme et elektivt sykehus. Reiseavstandene vil bli meget lange. Reiser man fra Beitostølen til Brumunddal er det en tur på 161 km. Trysil til Brumunddal har en avstand på 110 km. Dette vil ikke harmonisere med intensjonene i Nasjonal helse- og sykehusplan om et desentralisert helsetilbud. Tross alt leverer nåværende lokalsykehus tjenester som ikke vil falle innenfor de mere spesialiserte tjenester. Det kan da umulig være meningen å rasere og sentralisere flere lokalsykehus, for å samle og utvikle et mer spesialisthelse miljø. Om beslutningen blir å samle flere lokalsykehus til et sentralsykehus stående, blir det den største sentraliseringen i norsk helsevesen noensinne.

Det er også verdt å merke seg at Innlandet har cirka 360 fastleger. Det må bli krevende for et stort sentralsykehus å ha et tett og godt samarbeid med disse og andre grupper innenfor primærhelsetjenesten.

Det er riktig at en liten del av tilbudet fra helsevesenet må sentraliseres for å kunne gi et godt tilbud til befolkningen. For spesialister et det viktig med e visst pasientgrunnlag, slik at de blir dyktige og kan gi et godt tilbud.

Det foreslåtte Mjøssykehuset vil bli blant Norges største sykehus med et opptaksområde på 250.000 innbyggere. Mjøssykehuset vil bli større enn St. Olavs hospital i Trondheim.

Universitetssykehuset i Nord-Norge er regionsykehus i Helse-Nord. Den delen som skal ha lokalsykehusfunksjon har et opptaksområde på cirka 120.000 innbyggere, mindre enn Elverum/Hamar og halvparten av Mjøssykehuset.

De økonomiske faktorene/fordelene for å samle helsetjenestene er heller ikke opplagte. Det vil være meget krevende å styre samhandlingen mellom et stort sykehus og mange kommuner, enn for et mindre sykehus med færre kommuner.

I de målinger som Folkehelseinstituttet (FHI) har gjort, viser det seg at gruppen pasienter er mer fornøyd på mindre sykehus, enn for de store sykehusene.

Brukerutvalget til HSØ mener vi er sammensatt på en uheldig måte. Representantene her kommer fra organisasjoner som er hyppige brukere av et sykehus, mens de som sjelden bruker sykehuset blir ikke hørt. Et eksempel på det er fødende kvinner. Den uorganiserte pasientgruppen har ingen formell rett til å uttale seg.

Utredningen vil vel også komme i strid med Helseforetaksloven § 2 2. ledd:

«…. formål er å yte gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som trenger når de trenger det, uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn….»

Avslutningsvis vil vi påpeke at det er en alvorlig svakhet i utredningen at Elverums rolle i å tilby helsetjenester til Forsvaret og sommer- og vintersportsstedet Trysil er påfallende lite vektlagt. Sykepleierutdanning ved høyskolen i Innlandet er heller ikke nevnt. Blir lokalsykehuset i Elverum avviklet, vil denne utdanning på sikt forsvinne

Stein-Erik Nyberg
Tor Kristian Godlien
LO, Sør-Østerdal

Kommentarer til denne saken