Jenny Klinge har sendt ut denne pressemeldingen:

– Vi ønsker å satse på de små domstolene for framtida, sier Jenny Klinge, justispolitisk talsperson i Senterpartiet.

– Vi har fått klare innspill om at det er nødvendig å styrke de såkalte enedommerembetene ved de små domstolene. Det er de domstolene som har kun et fast dømmende årsverk og ikke flere dommere ansatt. Bare ett fast dømmende årsverk ved en domstol er sårbart både med tanke på habilitet og fravær, sier Klinge.

– Så for å gjøre de mindre domstolene mer robuste og fleksible, har vi lagt inn midler i vårt alternative statsbudsjett til å ansatte en fast ekstra dommer ved alle domstoler som per i dag har bare et dømmende årsverk og dommerfullmektiger.

– Nord-Østerdal tingrett har i dag felles ledelse med sorenskriver i Sør-Østerdal tingrett, ei ordning vi i Senterpartiet hele tida har vært mot. Vi vil gjeninnføre fast stedlig ledelse ved Nord-Østerdal tingrett. Vi vil altså ha både sorenskriver og en fast dommer i tillegg til dommerfullmektiger etter behov ved slike tingretter.

Senterpartiet kjemper for tida for at dagens 60 tingretter skal opprettholdes. De ønsker ikke at tingrettene skal reduseres til 23 slik regjeringa går inn for i domstolsreforma, som ble lagt fram i oktober. Frp er på vippen og vil avgjøre framtida til de små domstolene. Saka skal avgjøres i Stortinget i desember.

– Jeg blir oppriktig lei meg dersom Frp forhandler vekk framtida til 37 tingretter mot noen få seire i statsbudsjettet for neste år, sier Klinge.

– I mai sto Frp sammen med oss i Sp, Ap og SV og garanterte for at ingen domstoler skulle legges ned. Den lovnaden burde gjelde ennå. Nord-Østerdal tingrett vil bli nedlagt neste år og erstatta med et rettssted, altså en filial, med ei usikker framtid dersom Frp gir regjeringa flertall for å legge ned 37 tingretter.

I Senterpartiets alternative statsbudsjett går de inn for å styrke tingretter og jordskifteretter med 45 mill. kroner ut over regjeringas opprinnelige forslag. 11,6 mill. kroner er øremerka en fast dommer ekstra ved de domstolene der det i dag er enedommerembeter. Resterende midler er satt av til ytterligere oppbemanning, sikkerhetstiltak og IT-utstyr i domstolene, skriver partiet i pressemeldingen.