(Arbeidets Rett) Jerven er observert i beiteprioritert område.

Bakgrunnen for søknaden fra landbrukskontoret i Alvdal og Tynset var at det tirsdag 2. august ble fanget opp en jerv på viltkamera i Gammeldalen i Tynset.

Søknaden kom inn klokken 09.44 om morgenen, og avslaget var et faktum ti minutter senere, går det fram av vedtaket som er lagt ut i Miljøvedtaksregisteret på nett.

Ifølge Statsforvalteren går det rundt 2000 dyr på beite i området. 20. juli ble det dokumentert to lam tapt til jerv i området. Lammene var hjemmehørende henholdsvis i Tynset Øst beitelag og i Austfjellet sauhamnelag i Tolga.

Tillatelse til skadefelling ble den gang gitt, og denne tillatelsen varte til 28. juli, går det fram av sakspapirene fra Statsforvalteren.

For fire år siden tok ulv livet av flere hundre beitedyr i området. Nå er det jerv som skader dyrene

Lam tatt av jerv, skadefellingstillatelse er gitt

Det ble ikke felt noen jerv, og heller ikke funnet flere kadavre.

– Siden det nå ikke foreligger ferske skader i området avslår Statsforvalteren søknaden om skadefelling av en jerv, da jervens tilstedeværelse i seg selv ikke er nok til å utløse tillatelse til felling, står det i vedtaket fra 2. august.

Statsforvalteren skriver at de vil kunne vurdere situasjonen på nytt dersom nye opplysninger fra området tilsier det.

Vedtaket er fattet med hjemmel i Lov av 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) paragraf 18 første ledd bokstav b, jf. forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften), paragraf 9, jf. paragrafene 1, 8 og 13.

Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet innen tre uker.

5000 sauer skal ut på beite, men foreløpig er det nei til felling av jerv

Bekymret beitebruker: – Jerven er ingen vegetarianer

Her rydder Kjell Egil ut av sauefjøset for siste gang: – En fallitterklæring