Årstallet teller 2022, og det betyr at vi er langt over halvveis i gjeldende kommunestyreperiode.

Og med rosenrøde lovnader fra ulike partier i øst og vest, men særlig posisjonen i spissen, virket det som at denne perioden endelig skulle være tiden hvor vi skulle ta tak i de store utfordringene, etter årevis med svekkelse i kommunens handlingsrom.

Fokusområdene var konkrete, vi skulle jobbe hardt for å oppnå de økonomiske måltallene, det skulle satses på vedlikeholdsetterslep, og vi skulle sørge for en reduksjon i den svært så høye lånegraden vår. Stadig vekk har årene vist, at slik gikk det altså ikke, og enda en gang må man sette spørsmålstegn ved posisjonens evne til å se det store bildet.

I kommunestyrets forsamling forrige uke, gikk posisjonen tydelig inn for å bruke over 6 millioner kroner på rehabilitere kapellet i Nordskogbygda, men ikke uten kritikk.

Høyres Yngve Sætre, gikk ut i Østlendingen og kalte dette for økonomisk uansvarlig, der hvor Arbeiderpartiets gruppeleder Midthun kort tid etterpå parerte på Facebook med at vedtaket var det absolutt motsatte. Hvordan posisjonen kan komme frem til det bør for mange være helt uforståelig.

Kommunen er i en situasjon, hvor det ikke kan prioriteres såpass store midlerog beløp, uten at det kommer det helhetlige samfunnet til gode. Vi har et vedlikeholdsetterslep i Elverum, som er skyhøyt, og som dessverre vil vokse seg stadig større med årene, ettersom at det politiske flertallet i kommunen fortsatt ikke ønsker å ta tak i dette, selv om muligheten har åpnet seg utallige ganger gjennom kommunestyreperioden.

Når man først har ansvaret for å vedlikeholde kirkesamfunnet i Elverum, så må man sørge for å prioritere der det trengs mest, som i dette tilfellet er kirka i Leiret, som uten tvil har et vesentlig større behov for rehabilitering, og hvor det kan tenkes at tilstanden bare blir verre etterhvert som tiden går.

Når man først skal sette av en sånn type sum, så må man tenke med et langsiktig perspektiv som går til gode for helheten, og det signaliserer ikke dette vedtaket her. Derfor er det faktisk uansvarlig. Særlig interessant er det også at posisjonen ikke benyttet seg av muligheten til å få et ansvarlig og helhetlig overblikk i situasjonen, ved å støtte det motforslaget som deler av opposisjonen stilte seg bak.

Et forslag som kommunestyret heller burde ha ansett som mye mer fornuftig. Forslaget lyder at: "Rehabilitering av Nordskogbygda kapell legges inn i planen for vedlikehold av kirkebygg i Elverum kommune, og prioritering av dette tiltaket må vurderes i forhold til behov ved de andre kirkebyggene i Elverum."

Dette ville vært et ansvarlig tiltak, som hadde tatt helheten inn i vurderingen, samtidig som det hadde gitt kommunestyret tid til å avgjøre hva som er det mest nødvendige tiltaket etter det handlingsrommet som kommunen har. Men nok en gang velger altså det politiske flertallet å se andre veien.

Medlemmer av posisjonen har også gått inn på at dette vedtaket skal fungere som en kompensasjon for den skolenedleggelsen som bygdesamfunnet ble utsatt for. Noe som i seg selv også er ganske spesielt. For hvis det er sånn at man skal kompensere hvert eneste lokalsamfunn i Elverum Kommune, som opplever å få skolen sin nedlagt eller strukturelt endret, så er hele poenget med innsparing og strukturutredning meningsløs.

Når kommunestyret fatter vedtak om nedleggelse, så må det være med en forståelse om hva slags konsekvenser det vil innebære for lokalsamfunnet. Det er overhode ikke noen lett avgjørelse, men dessverre på grunn av befolkningsnedgang, er det det som er ansett som en av flere nødvendige løsninger.

Et investeringsbeløp på hele 6 millioner kroner, er per kommunens situasjon store penger som kan brukes vesentlig mer ansvarlig. Særlig når det i vedtaket fremkommer at flertallet går god for at man skal øke gjeldsgraden til kommunen ytterligere. Noe som etter min mening vil være et kraftig steg tilbake i tid.

Det handler ikke om enkelttiltak nå, men om den store helheten som gjelder hele Elverums befolkning. Det handler heller ikke om de ulike sektorene, eller demografiske gruppene som prioriteres ovenfor den andre, det må handle om samfunnet som felleskap, og hvordan kommunen skal sørge for at dette samfunnet tar vare på alle ulike grupper somtilhører oss.

Og når vi ser de kostnadene som både det private og det offentlige møter på i den nærmeste fremtid, så er det helt uforsvarlig at man ikke tar større ansvar, og fatter tiltak som kommer nettopp hele kommunen til gode.

Kommunestyret, med posisjonen i spissen, må vise at de nå virkelig er interessert i å endre de svært krevende og til dels dystre fremtidsutsiktene for kommunen vår. Man må begynne å sette det økonomiske handlingsrommet på agendaen, man må begynne å sette tankene i arbeid på hvordan man kan finne felles løsninger på å løse det helhetlige vedlikeholdsetterslepet i kommunen vår, og man må absolutt sørge for å holde lånegraden på et konsekvent minimum, når man ser hva slags kostnadsutfordringer rentene kan by på overlengre sikt, og da særlig også i driftsmessig tilstand.

At det politiske flertallet ikke har vært stort villige til å diskutere disse utfordringene, når de har blitt brakt opp for debatt utallige ganger, er helt uforståelig, og at man ikke har benyttet denne saken med et såpass stortinvesteringsbeløp til det samme, er akkurat som kritikken sier: Økonomisk uansvarlig.

Hvis ikke denne saken handler om investeringer eller vedlikehold, hvis ikke dette er tiden for å ta tak i kommunens økende etterslep, og hvis heller ikke dette "innsparingstiltaket" skal gjelde: Når skal kommunen ta ansvaret da? Hvert eneste år i inneværende periode har kommunestyret utsatt prosesser og nødvendige midler, til å få Elverums tilstand tilbake på rett spor, og for hvert år som går så vil den avgjørelsen komme til ulempe for kommunensbefolkning.

Helheten er jo selvfølgelig at en sum som dette vil gjøre, at investeringer og vedlikehold ikke er uunngåelig å ta opp som et tema, så hvorfor det ikke har blitt gjort, må det politiske landskapet nå ta en svært nødvendig vurdering på.