Politikerne i Elverum har ikke gitt opp håpet om at tilsvingen kan bli bygd selv om den er tatt ut av Nasjonal transportplan (NTP). En tilsving vil effektivisere transporten av tømmer fra Gudbrandsdalen til Sverige via Elverum og Kongsvinger. I tillegg blir tilsvingen sett på som første steg når det gjelder elektrifiseringen av Rørosbanen og Solørbanen.

Formannskapet uttrykte i august vilje til å fortsette arbeidet med å legge til rette for tilsvingen, selv om det er uklart når og om den vil bli bygd, og selv om planene fører til mye usikkerhet både for bedrifter og ansatte i Vindheiavegen og Industrigata, og for huseiere i Vindheia boligområde.

I august var det uansett politisk enighet om å vente med å ta noen beslutninger om videre regulering før ting er mer avklart.

Ulike anbefalinger

Nå viser det seg at Bane Nor og Jernbanedirektoratet kommer med sprikende informasjon.

– Det er sprik mellom anbefalingene fra Jernbanedirektoratet, som mener vi må ha på plass en reguleringsplan for å få mulighet til å realisere tilsvingen, og tilbakemeldingen fra Bane Nor, som vi tolker dithen at det ikke er nødvendig å vedta detaljreguleringsplanen i denne omgang, men at dette kan vi gjøre dersom planen skulle bli prioritert i årene som kommer, sier Erik Johan Hildrum, enhetsleder for arealplan i Elverum kommune.

Han opplyser at det nå er avtalt et møte mellom kommunen, Bane Nor og Jernbanedirektoratet 6. januar for å få klarhet i saken.

– Det kan slå begge veger. Vi vet ikke, sier han til Østlendingen.

I praksis ferdig med planen

Elverum kommune er i praksis ferdig med detaljreguleringsplanen for tilsvingen. Alle merknader er oppsummert og vurdert, og innsigelsene fra Forsvarsbygg og Innlandet fylkeskommune er løst. Det ligger dermed til rette for et vedtak i saken.

Administrasjonen i Elverum kommune har i dialog med Jernbanedirektoratet fått en klar oppfatning av at tilsvingen i Elverum kan bli en del av de såkalte mindre tiltakene, som Bane Nor fikk penger til gjennom den nye NTP. Kommunen har også fått inntrykk av at det er viktig at reguleringsplanen blir vedtatt dersom det skal skje.

Bane Nor har derimot ikke gitt like klare signaler.

Påpeker konsekvenser av regulering

I tilbakemeldingen fra Bane Nor heter det at det er lite sannsynlig at det settes av midler til videre planlegging og prosjektering av tiltaket.

– Vi har forståelse for at kommunen ønsker å legge til rette for tiltaket, til tross for de signaler som er gitt i NTP, men vi ønsker å påpeke de konsekvensene dette medfører angående båndlegging av bolig- og næringseiendom, samt for Forsvarets arealer, heter det.

– Vi må helt klart ha en samtale med Bane Nor før vi går videre med detaljreguleringen, fastslår Hildrum, som håper på en avklaring i møtet 6. januar.

– Det verste som kan hende

Brødrene Østbye, som produserer og forhandler betongvarer, er en av bedriftene som blir berørt av en eventuell tilsving.

Styreleder og hovedeier Erik Østbye har tidligere uttalt til Østlendingen at han håper at tilsvingen blir skrinlagt for godt. Han har slått fast at det verste som kan hende i saken, er at kommunen regulerer området for tilsvingen, men at ingenting skjer.