Glommens og Laagens Brukseierforening (GLB) og Østerdalen kraftproduksjon AS (ØKAS) fikk i statsråd fredag også tillatelse til å legge en ny 66 kilovolts (kV) kraftledning fra Einunna kraftverk til Alvdal trafostasjon.

Syv meters økning av reguleringshøyden i inntaksmagasinet Markbulia og nytt Einunna kraftverk vil gi en produksjonsøkning på om lag 48 gigawattimer (GWh) årlig, tilsvarende årsbruket til om lag 2.400 husholdninger.

– Vi er veldig fornøyd med at Olje- og energidepartementet (OED) kom til en annen konklusjon enn Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), sier Bjørn Ivar Harsjøen i Østerdalen Kraftproduksjon. fikk konsesjon for det minste utbyggingsalternativet de søkte på.

NVE ønsket ikke at GLB og ØKAS skulle få konsesjon på utbygging, bare på rehabilitering. Det samme mente Folldal kommune.

Konsesjonen er gitt på det minste utbyggingsalternativet GLB og ØKAS søkte på.

– Det er helt tydelig at naturvernhensyn har vunnet sterkt fram. Et alternativ mellom det minst og det største utbyggingsalternativet vi søkte om ville være mer lønnsomt. Vi har påvist at utbyggingen vil ta hensyn til miljø og natur. Det har departementet lagt stor vekt på, understreker Stein Solbu, daglig leder i Østerdalen Kraftproduksjon.

Konsesjonssøknaden skulle vært ferdigbehandlet før jul i fjor. Det er åtte år siden prosessen begynte.

– Nå skal vi ta en overordnet vurdering av alle tre alternativene. I midten av februar skal vi ha tatt stilling til om det blir utbygging eller bare en rehabilitering av anlegget. Det blir et økonomisk spørsmål, sier Solbu, men det er jo hyggelig at det investeres i regionen, legger han til.

Fornybar energi

– Det er et mål at produksjonen av fornybar energi skal økes. I vurderingen av om konsesjonen skal gis, har vi lagt vekt på at økt regulering av Markbulia med opprusting og utvidelse gjennom et nytt Einunna kraftverk er et verdifullt bidrag til målet om økt fornybar og regulerbar kraftproduksjon, sier olje- og energiminister Tord Lien i en pressemelding.

Einunna kraftverk (bygget i 1955) har inntaksmagasin i Markbulia, som i dag har en reguleringshøyde på 4,79 meter. Det ble søkt om tre alternativ for økt reguleringshøyde av Markbulia, syv, ni og ti meter. Det er store forskjeller på konsekvenser av de to høyeste og det minste reguleringsalternativet. Regjeringen har etter en samlet vurdering kommet fram til at de samfunnsmessige fordelene ved å tillate den minste reguleringen vil være overveiende i forhold til skader og ulemper ved tiltaket.

For de to høyeste alternativene på ni og ti meter blir den samlede belastningen på økosystemet derimot for stor ved oppdemming, ifølge Lien.

Allerede er regulert

– I vår vurdering vektlegger vi at øvre deler av vassdraget og Markbulia allerede er regulert til kraftproduksjon. Økt regulering vil også ha en positiv flomdempingseffekt særlig for mindre flommer ned til Glomma i Alvdal, og kan ha stor betydning for landbruket. Med målrettede tiltak vil reguleringen også gi bedre forutsetninger for fortsatt aktiv seterdrift og dermed bidra til å opprettholde kulturlandskapet i dette området, sier olje- og energiminister Lien.

Regjeringen mener at reguleringshøyden på syv meter i liten grad vil berøre arealer som har høy beiteverdi, og dyrket mark vil ikke gå tapt. Negative virkninger for dyre- og planteliv i området har vært et viktig tema for departementet.

– Vesentlige ulemper med reguleringen kan unngås ved å holde vannstanden i magasinet stabilt, og skjemmende erosjonssoner i det flate landskapet kan reduseres betraktelig ved å holde en høy sommervannstand i magasinet, påpeker olje- og energiministeren.

Det forutsettes også avbøtende tiltak av hensyn til villrein, men reinen oppholder seg og ferdes i svært begrenset grad i det berørte området.