– Det psykososiale kriseteamet står klart til å rykke ut og ta seg av familie, venner og andre som måtte trenge det, sier ordfører Erik Hanstad.

Sammen med rådmann og aktuelle sektorsjefer utgjør han kriseledelsen i Elverum kommune. I dette tilfellet er utdanningssjef Tord Arnesen med i kriseledelsen. Han er øverste leder for barnehagene og skolene i kommunen.

Det psykososiale kriseteamet består av personer som er skolert til å hjelpe mennesker i kriser. Teamet ledes av Unni Haagensen.

– Vi er i beredskap og skal gjøre det som kreves av oss i en tragisk situasjon. Har noen behov for støtte, ta kontakt, sier Hanstad.

Ifølge kommunens hjemmesider foregår krisehåndteringen i kommunen slik:

  • Psykososial kriseberedskap er et supplement til det ordinære kommunale tjenesteapparatet når det er akutt behov for bearbeiding av normale psykologiske reaksjoner rett i etterkant av opplevde kriser/traumatiserende hendelser. Videre psykososial oppfølging gis i det ordinære tjenesteapparatet i kommunen.
  • Psykososial kriseberedskap kan aktiveres ved alvorlige, dramatiske og potensielt traumatiserende hendelser for de involverte. Det kan være ulykker, naturkatastrofer, og/eller uventete hendelser med tap av liv.
  • Når en hendelse inntrer kan psykososial kriseberedskap varsles av kriseledelsen i Elverum kommune, nødetater, legevakt og sykehus.