Gå til sidens hovedinnhold

Kulturstrategi for Innlandet

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I løpet av de nærmeste dagene sender fylkeskommunen «Kulturstrategi for Innlandet 2021 – 2025» ut på høring. Høringsdokumentet er et grundig og godt gjennomarbeidet dokument som viser bredden i fylkeskommunens kulturarbeid.

«Formålet med strategien er å legge grunnlaget for en langsiktig og offensiv kulturpolitikk med forutsigbare rammer for fylkeskommunens kulturarbeid. Strategien skal gi fylkeskommunens arbeid på kulturfeltet tydelig retning med klare prioriteringer.»

De regionale føringene for «Kulturstrategi for Innlandet 2021 – 2025» er Innlandsstrategien. Kulturstrategien skal her bidra til å realisere Innlandsstrategiens visjon «Innlandet - eventyrlige muligheter» og de overordnede langsiktige utviklingsmålene.

De langsiktige målene i Innlandsstrategien er:
• bærekraftig ressursforvaltning som gir utvikling og nye arbeidsplasser.
• levende lokalsamfunn med bærekraftige byer, tettsteder og bygder.
• at aktører i fylket vårt får større nasjonal betydning og synlighet.

I arbeidet med strategien er FNs bærekraftmål lagt til grunn for arbeidet, og de valgte innsatsområder med delmål og strategier er i godt samsvar med bærekraftmålene.

Kunst og kultur motvirker utenforskap og polarisering ved å bygge mangfoldige fellesskap som fremmer tillit, respekt og samhold. Forskjellige ytringer, opplevelser og ideer kommer her til uttrykk. Frivilligheten og idretten skaper lokalt engasjement og gjør terskelen for aktiv deltakelse lav. Den immaterielle kulturarven, levende tradisjoner og tradisjonskunnskap, gjør oss i stand til å se natur og kultur i sammenheng.

Kulturlivets samfunnsutviklerrolle er avgjørende for demokratiutvikling, den sosiale og fysiske infrastrukturen og befolkningens levekår.

Når høringsutkastet nå sendes ut på høring håper jeg på mange, gode og spennende innspill. På den måten vil også vi som politikere få muligheten til å se bredde av det rike kulturlivet i Innlandet. Vi skal være kulturfylket – Innlandet.

Høringsfristen er satt til 15. september og skal endelig behandles i fylkestinget i desember.

Kulturen har stor betydning for utviklingen av samfunnet i Innlandet og strategien blir et viktig dokument for å synliggjøre dette. på en god måte. Jeg gleder meg til å lese alle innspillene som kommer og til å endelig vedta Innlandet fylkeskommunes første «Kulturstrategi for Innlandet 2021 – 2025».

Kjerstin Lundgård
Leder, Hovedutvalget for kultur, Innlandet fylke

Kommentarer til denne saken