Pelsdyrbøndene

Av
DEL

Meninger
I januar 2017 bestemte Stortinget at pelsdyrnæringen skulle vernes. Både Høyre og Frp hadde programfestet å verne næringen. Ett år senere kom Jeløy-erklæringen der Venstre presset Høyre og Frp til å forandre mening og går nå inn for å legge ned en lønnsom og viktig distriktsnæring. Det er ikke rart at pelsdyrbøndene føler seg ført bak lyset og sveket av Høyre og Frp som liker å framstå som pådrivere for sysselsetting og næringsutvikling. En avvikling av 500 arbeidsplasser i pelsdyrnæringen er ingen næringsvennlig politikk.

For å følge opp Jeløy-erklæringen, har Regjeringen v/Landbruks- og matdepartementet sendt på høring Forslag til lov om forbud mot hold av pelsdyr og kompensasjonsordning i en overgangsfase som skal vare fram til januar 2025. Høringsfristen er 31.01.19. Deretter legges forslaget fram for Stortinget.

Det er mye som taler for at denne loven ikke bør vedtas. Departementet mener formålet med loven er å avvikle en uetisk produksjon som er en trussel mot dyrevelferden. Dette er ikke tilfelle. Ingen pelsdyr i verden har det bedre enn Norske pelsdyr og dyrevelferden er minst like god som i andre næringer med dyrehold. Som eksempel kan nevnes at pelsdyrnæringas helsetjeneste har undersøkt 515 000 dyr og bare funnet 290 dyr med skader. Argumentet om uetisk dyrehold er feilinformasjon.

Ingen pelsdyr i verden har det bedre enn Norske pelsdyr og dyrevelferden er minst like god som i andre næringer med dyrehold

Lovforslaget kan også være grunnlovsstridig. Pelsdyrbøndene mener loven er i strid med både §97 og §105 i Grunnloven. §97 sier at ingen lov må gis tilbakevirkende kraft. §105 omhandler erstatningsplikt for Staten dersom noen må avgi eiendom. 5 pelsdyrbønder går nå til sak mot Staten med påstand

om at loven er i strid med disse to paragrafene i Grunnloven, og må derfor kjennes ugyldig.

Pelsdyroppdretterne tilbys et kompensasjonsbeløp på symbolske 365 millioner. Norges

Pelsdyralslag mener det vil koste 2,3 milliarder å avvikle næringen på en riktig og rettferdig måte. Det er ikke rart at frustrerte og fortvilede pelsdyrbønder kaller kompensasjonsbeløpet for Judas-penger.

At pelsdyrnæringen er en viktig distriktsnæring, illustreres ved at 93 ordførere har sendt et opprop til Regjeringen med bønn om å bevare næringen. De skriver bl.a. at beslutninger om pelsdyrnæringen må tas på opparbeidet kunnskap, og ikke på et emosjonelt grunnlag.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags