Etter nær 500 år i samme slekt, kjøpte Brøttum Almenning storgården Gammelstu Stai i Stor-Elvdal for 80 millioner kroner i 2019. Det var ikke gitt konsesjon på eiendommen som er på nesten 62.000 dekar skog og består av 29 bygninger, store landbruksområder, et overnattingssted, en store seter, et stort ammefjøs, jakthytter og slakteri. Nå har Brøttum Almenning fått endelig avslag på konsesjon og landbruksdirektoratet har bestemt at gården må selges innen juni neste år.

Det bør ikke overraske noen som mener det er et poeng å legge til rette for nyetablerere, skape vekst, arbeidsplasser og liv i distriktene.

Formålet med konsesjonslovgivningen er å ha kontroll med omsetningen av fast eiendom, for å verne landbrukets produksjonsarealer og sikre eier- og bruksforhold som gagner oss som samfunn og de som kommer etter oss. Tradisjonelle landbrukseiendommer skal helst eies og drives av mennesker som sjøl bor på eiendommen.

Det er slått fast at Gammelstu Stai er godt egnet for slikt personlig eierskap og at det ikke er noe som taler for at Brøttum Almenning skal få lov til å overta storgården.

Landbrukseiendommer skal helst eies og drives av mennesker som sjøl bor på eiendommen

Opplevelsene til selgeren, Anbjørg Svenkerud, bekrefter at gårdsdrift for å sikre lokale arbeidsplasser og vekst i en sårbar distriktskommune, ikke har stått øverst på agendaen til de nye eierne. Svenkerud forteller at gårdsdriften med blant annet 150 storfe ble lagt ned med de nye eierne. Det er fordi Brøttum Almenning i Ringsaker driver primært med skogbruk, salg og utbygging av hytter og fritidsboliger og sørger ikke nødvendigvis for at det er lys i vinduene og liv på tunet i Stor-Elvdal. Derfor har vi et regelverk som gjør det vanskelig for andre enn private drivere å overta store landbrukseiendommer.

At Brøttum Almenning nå har fått avslag, beviser at systemet vårt fungerer.