Det handler om detaljreguleringen for Skansen på Vestad i Elverum. Her har det vært et dele- og byggeforbud fram til nå.

I november sendte formannskapet reguleringssaken ut på offentlig ettersyn. Før jul kom det så en innsigelse fra Statsforvalteren i Innlandet:

«Statsforvalteren er positiv til at det legges opp til fortetting i sentrumsnære områder i tråd med intensjonene i overordna plan og sentrale føringer. Vi vurderer imidlertid at planforslaget ikke i tilstrekkelig grad sikrer barn og unges tilgang til nærlekeplasser innafor planområdet. Vi vurderer at forslaget er i strid med overordna plan og Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen, og fremmer på bakgrunn av dette innsigelse til planforslaget», heter det i brevet fra Statsforvalteren i Innlandet.

Elverum kommune vurderer det som kurant å innarbeide et krav om nærlekeplasser på minst 200 kvadratmeter i bestemmelsene.

Det er også skissert i hvilke deler av planområdet det skal opparbeides nærlekeplasser.

Statsforvalteren er fornøyd med dette, og skriver i en mail til kommunen at man i så fall vil vurdere at deler av innsigelsen er imøtekommet.

Det er imidlertid ønskelig med en vurdering av behovet for ytterligere én nærlekeplass. Dette er det nå dialog om.

Målet er å ha kommet fram til en enighet innen 1. februar. Da skal nemlig saken sluttbehandles både i formannskapet og kommunestyret.