Høgskolen i Hedmark, Evenstad har sammen med Sveriges Landbruksuniversitet satt i gang prosjektet «Grensevilt». Prosjektets hovedmål er å legge et solid grunnlag for en bedre grenseoverskridene, inkluderende, konfliktreduserende flerartsforvaltning av elg og rovvilt i barskogen i indre Skandinavia, på tvers av riksgrensen og sør for det samiske tamreinområdet. Mål som for de fleste er fornuftig formulert.

Allikevel vil vi rope ett varsko og påpeke noe som kan rive vekk troverdigheten til hele prosjektet.

I styret til Grensevilt skal det ifølge prosjektet selv sitte representanter for både norske og svenske forvaltningsmyndigheter. Fra svensk side har Landshövdingene for både Dalarna og Värmland samt representant fra Naturvärdsverket fått plass i styret. Når man ser på representasjonen fra norsk side i styret er bildet et helt annet. Ingen representerer -etter det vi kan- se noen forvaltningsmyndighet. Å sette en representant fra Graminor og redaktøren av bladet Hjortevilt hadde kanskje ikke vært feil om det samtidig var en representant fra noen av forvaltningsorganene slik som Miljødirektoratet, Fylkesmannen eller fra Roviltnemda i region 5 i styret. Inntrykket blir ikke styrket av at man i stedet har satt inn Stein Lier Hansen fra Norsk Industri som ett av styremedlemmene for prosjektet.

Å sette inn den mest kontroversielle representanten man kunne finne er etter vårt syn uklokt av Høgskolen i Hedmark

 

Stein Lier Hansen representerer offisielt i dag ingen forvaltningsmyndighet! Hans utallige tidligere verv og posisjoner i Direktoratet For Naturforvaltning, Artsdatabanken, Norsk Institutt For Naturforskning,

Statssekretær i Miljødepartementet og ett tiår som statens representant i styret i WWF er etter vårt syn mer diskvalifiserende enn kvalifiserende og rører ved troverdigheten til hele prosjektet «Grensevilt.»

Stein Lier Hansen er fra disse vervene kjent for å kjøre sin egen personlige agenda og at berørte naturbrukere har å tilpasse seg hans agenda uten opposisjon. På grunn av dette har han blitt selve personifiseringen av mistilliten som henger ved alle institusjoner han har bygget opp og bemannet.

Mistilliten til hans person er så stor at hans planlagte deltagelse på Camp Villmarks-messen som foredragsholder førte til så sterke og mange reaksjoner at han trakk seg fra å delta.

Å ikke ha formelle representanter for norske forvaltningsmyndigheter og i stedet sette inn den mest kontroversielle representanten man kunne finne er etter vårt syn uklokt av Høgskolen i Hedmark. Vi henstiller til at prosjektledelsen selv ser om det er formålstjenlig å ha en representasjon i styret mer lik den fra svensk side, for Grensevilt. Hvis ikke er faren at store grupper av naturbrukere vil se prosjektet som en anledning til fabrikkere argumenter for å fylle opp ulvesonen med jerv samt å motarbeide paragraf 18c i forskriften til Naturmangfoldsloven og på denne måten stoppe fremtidig lisensjakt på ulv i ulvesonen.

Ett slikt inntrykk er ingen parter tjent med! for Jegernes Interesseorganisasjon.