(Hamar Dagblad)

- Det har gått bra for næringslivet i regionen over en lang periode, og det har vært en stabil og god utvikling, sier Richard Heiberg, konsernsjef i SpareBank 1 Østlandet.

- Stadig bedre infrastruktur og store offentlige samferdselsinvesteringer har bidratt til dette. Dette vil fortsette å tilføre regionen og næringslivet mye positivt fremover.- Selv om undersøkelsen viser en litt nedadgående forventning til neste år kontra 2019, er den fortsatt god.

Reiselivsnæringen mest positiv

Blant ulike bransjer er det reiselivsnæringen og industrien i Innlandet som har høyest forventninger til 2020.

- Reiselivet i Innlandet er de mest optimistiske i regionen, og fra et allerede godt nivå i 2019 er det enda flere som planlegger investeringer i 2020. Den svake kronekursen gjør det attraktivt for utenlandske turister å komme til Norge, samtidig som det blir mer aktuelt for nordmenn å feriere innenlands. Dette kombinert med innovative og sterke reiselivsaktører i Innlandet, gjør at næringen rigger seg for å vokse ytterligere, sier Heiberg.

Fortsatt optimistisk eiendomsbransje

Også eiendomssektoren har gode forventninger til neste år, og de er mer positive enn de var i fjor.

- Det har vært mye boligbygging i regionen de siste årene, og det er tegn som tyder på at dette vil holde seg på et godt nivå også i 2020. Stadig bedre infrastruktur inn til hovedstaden og Gardermoen fra mange plasser i regionen, vil fortsette å gjøre det attraktivt å bosette seg her. Da vil det også være interessant for næringslivet å både satse og etablere seg i regionen, sier konsernsjefen.

Utslagsgivende endringer i bransjer:

I varehandelen øker andelen med forventet dårligere omsetning i 2020 fra 6 prosent til 13 prosent. Den samme tendensen ser vi for lønnsomhet, der går andelen med dårligere forventninger fra 11 prosent til 20 prosent.Privat tjenesteyting forventer lavere omsetningsvekst i 2020. Andelen som forventer dårligere omsetning øker fra 1 av 10, til nær 2 av 10.

Svakere forventninger til norsk økonomi2 av 10 bedrifter i Oppland og Hedmark forventer flere årsverk i 2020. Samtidig forventer 3 av 10 dårligere tilgang på kvalifisert arbeidskraft. 3 av 10 bedrifter i Hedmark og Oppland tror norsk økonomi blir svakere i 2020 enn i år. I fjor svarte 2 av 10 det samme.

Forbrukernes forventninger er stabile i InnlandetForventningene i Oppland og Hedmark holder seg stabile på 4 poeng. Innlandet er et område preget av stabile forventninger til egen økonomi, men fluktuerende forventinger til landets økonomi.

Opplendinger og hedmarkinger har en stadig større andel med pessimistiske forventninger til Norges økonomi neste år. Dette skyldes mer pessimistiske holdninger blant personer over 30 år.

Derimot er situasjonen en helt annen for de unge (15–29 år), der ser vi snev av ungdomspositivisme. Vi må helt tilbake til 2014 for å se like stor andel med positive forventninger til neste år i denne gruppen.

På spørsmål om forbrukerne mener at nå er et godt tidspunkt for å gjøre større investeringer, har indikatoren sunket noe fra i fjor (fra 7 til 5). Det kan være et tegn på at folk vil være litt mer forsiktig med pengene sine i året som kommer.