Eldre skal bli mer aktive

AKTIVE: Alfhild Øxseth (t.v.) og Signe Løkenhagen deltar i aktiviteter på Kvennhaugen dagsenter i Løten, her med Tove Lundby. (Foto: Merete N. Netteland)

AKTIVE: Alfhild Øxseth (t.v.) og Signe Løkenhagen deltar i aktiviteter på Kvennhaugen dagsenter i Løten, her med Tove Lundby. (Foto: Merete N. Netteland)

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Målet er at flere eldre skal bli mer sjølhjulpne i egen bolig. Det krever både trening og holdningsendringer.

DEL

Med 300.000 kroner i tilskudd fra Fylkesmannen i Hedmark kan Løten kommune nå sette i gang et prosjekt de har kalt «Hverdagsrehabilitering».

– Det handler om å være mest mulig aktiv i eget liv, og få hjelp til å være sjølhjulpen, sier Norunn Hansen, virksomhetsleder for hjemmebasert omsorg i Løten kommune.

Hun gleder seg over støtten fra fylkesmannen, som totalt bevilger 520.000 kroner til nye tiltak innen omsorgstjenestene i Løten. Tilskuddet omfatter blant annet 110.000 kroner til opplæring av saksbehandlere og assistenter i BPA, brukerstyrt personlig assistanse, og et tilsvarende beløp til andre kompetansehevende tiltak.

Må tenke nytt

Hjemmerehabilitering er en satsing som flere kommuner i Norge er i gang med. Nå ønsker Løten å utvikle sin egen modell og retter i første omgang innsatsen mot eldre som bor i omsorgsbolig.

– Vi er fortsatt i planleggingsfasen, men målet er at de eldre skal trene mot daglige gjøremål og så langt det er mulig bli aktive deltakere heller enn passive mottakere. Vi må finne nye måter å tenke og jobbe på, sier Norunn Hansen.

Praktisk støtte og opplæring er bare den ene siden av saken. Det handler også om å endre holdninger.

– Og det gjelder både hos brukeren, pårørende, lege og andre ansatte i tjenesten. Vi må tenke helhetlig og tverrfaglig, sier Hansen.

Fysioterapeut og ergoterapeut deltar i prosjektet sammen med hjemmetjenesten. Også frivilligheten vil spille en viktig rolle i den nye satsingen.

Lønnsomt

Innsatsen skal vris fra pleie til forebygging, fra hjemmehjelp til hjemmetrening.

– Det er jo veldig i tiden, vi snakker om mestring i eget liv, sier Norunn Hansen.

På sikt skal omleggingen også gi økonomisk gevinst, ved at flere eldre klarer seg lenger i egen bolig.

Artikkeltags