Lokallaget i Naturvernforbundet er klinkende klar i sin høringsuttalelse til Åmot kommune. De går imot en utbygging av inntil 50 vindturbiner i det planlagte Raskiftet vindkraftanlegg på vestsiden av Osensjøen, i Åmot og Trysil kommuner. Det er selskapet Austri Vind som står bak.
– Dette er et område som bare ligger der og hvor jeg tror de færreste har vært. Men dette er det siste sammenhengende område med urørt natur som det er svært viktig å ta vare på. Åmot har bidratt nok til storsamfunnet blant annet gjennom utbygging til Forsvaret, vannkraftverk og en omfattende hogst av skog, påpeker Tore Hauge.

Peker på flere forhold

I høringsuttalelsen trekker lokallaget fram en rekke forhold som de mener taler imot en vindkraftutbygging.
Her er noen hovedpunkter i uttalelsen:
Ÿ Vindkraftverk i dette området vil være i strid med nasjonale mål om stans i tap av biologisk mangfold.
Ÿ Det etterlyses en nasjonal og fylkeskommunal plan for vindkraft.
Ÿ Naturen i området er forholdsvis uberørt med gode fuglebiotoper.
Ÿ «Raskiftet vil nærmest bli et forsøksanlegg med hensyn til ukjente konsekvenser for dyre- og planteliv».
Ÿ Den sydligste gjentatte hekkingen av kongeørn er dokumentert i området.
Ÿ 90–120 meter høye vindturbintårn vil bli synlige over store områder.
Ÿ Bygging av adkomstveg vil gi store sår i naturen.
Ÿ Støy vil kunne ødelegge bomiljø og redusere verdien av hytteområder.

– Får lite igjen

Tore Hauge appellerer til politikerne om å sette seg godt inn i saken før det tas en beslutning i vindkraftsaken.
– For første gang i mitt liv har jeg drevet litt lobbyvirksomhet. I går var jeg i kantina i rådhuset og delte ut høringsuttalelsen til de politikerne jeg så, sier Hauge.
Han understreker at Naturvernforbundet lokalt ikke er imot vindkraft, men at utbyggingen bør prioriteres der det er anlegg fra før.
– Utenom store inngrep i naturen, hva får vi igjen for det?
Det blir minimalt med arbeidsplasser, strømmen blir neppe billigere og jeg vil knapt kalle det grønn energi når vi ser konsekvensene, sier Tore Hauge.