Regjeringen innførte nytt og strengere regelverk mot mobbing i fjor, innbefattet anledning til å klage til Fylkesmannen. På landsbasis viser tallene at skolene har forsømt plikten til å gå aktivt inn for å hindre mobbing i fire av fem klagesaker.

 – Jeg har ikke tall for Elverum, men jeg har ingen grunn til å tro at forholdene er bedre her enn andre steder, sier ordførerkandidat Yngve Sætre (H).

Han vil be rådmannen invitere Hedmarks ferske mobbeombud, Anni Rogstad fra Hamar, til et møte med formannskapet om saken. Rogstad begynner i jobben 1. oktober.

– Det er all grunn til å ta mobbing på alvor. Skolestart gjør det ekstra aktuelt, fortsetter Sætre.

Han minner om at tilstandsrapporten for grunnskolen i Elverum 2017–2018 viser at 8 % av elevene på 7. klassetrinn sier at de er blitt mobbet av medelever, mobbet digitalt og/eller mobbet av voksne på skolen 2–3 ganger i måneden eller oftere. Resultatet for landet er 7,2 %. For 10. klassetrinn har Elverum mindre mobbing enn landet for øvrig.

– Jeg mener kommunen også bør vurdere å arrangere et bredt temamøte om mobbing. På den måten kan hele Elverum bli mer bevisste på hvilke konsekvenser mobbing gir, og hva som kan gjøres for å få en slutt på mobbingen. Vi skal ha nulltoleranse for mobbing i Elverumsskolen, sier Yngve Sætre.