Gå til sidens hovedinnhold

Møteplassens framtid

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Pensjonistpartiet Team Elverum har drøftet den foreslåtte flyttingen av Møteplassen. Møteplassen er viktig for mange, også for flere av våre medlemmer. Utdanningskomiteen har innstilt på at ungdomstrinnet på Hanstad skal flyttes til Elverum ungdomsskole fra 2022, og har lagt til grunn at Møteplassen flytter fra Folkvang.

I notat til kommunestyret, formannskapet og kommuneadministrasjonen har daglig leder beskrevet Møteplassens mangfold og de sannsynlige konsekvenser flyttevedtaket vil kunne få. Det pekes på økt isolasjon, ensomhet og depresjon, også bortfall av språk- og arbeidstreningsplasser for andre etater, blant annet Flyktningetjenesten, samt det nære samarbeidet med Frivillighetssentralen. Sistnevntes styre aksepterer ikke å flytte til Moen.

Ifølge kommunen skal lokalene på Moen oppgraderes for 1,2 millioner. For noen år siden ble Moen foreslått revet grunnet byggets omfattende og nødvendige vedlikehold. Vi er ikke kjent med at det i ettertid er gjort noe med lokalene som er tiltenkt Møteplassen. Daglig leder sier lokalene er uhensiktsmessige for nåværende aktiviteter. Ofte foregår flere aktiviteter samtidig som krever store rom, ombygging/utvidelser er derfor nødvendig. Det er bekymringsfullt at de tiltenkte kjellerlokalene ligger ved siden av kjølerommet og bårerommet for døde, og at det tidvis kan medføre at Møteplassens brukere vil møte begravelsesbyrået som henter kister, samt pårørende i sorg. Dette er uverdig og respektløst overfor alle involverte.

I avisen etterlyses styrets aktiviteter for å ivareta og stå i front for Møteplassens interesser. Styreleder har uttalt at mange er bekymret, at det er delte meninger, og at endringer alltid fører til bekymringer. Tilskuddet fra kommunen er viktigst uttaler styreleder, det er avgjørende for videre drift. Ikke alle oppfatter disse uttalelsene som å stå på barrikadene og slåss for Møteplassen. Til styreleders unnskyldning ser vi det kan være problematisk å stå med ett bein i hver leir, Møteplassens styreleder og nær kommunedirektør med stab i daglig arbeid. Vi har også merket oss at et styremedlem i Møteplassen er medlem i utdanningskomiteen for Arbeiderpartiet. Vedkommende stemte for å flytte ungdomstrinnet fra Hanstad. Komiteens innstilling skal behandles i kommunestyret 26. mai. Vi forventer at konsekvensene for Møteplassen av et mulig flyttevedtak blir behandlet før vedtak fattes.

Prognosene om framtidig befolkningsvekst er bekymringsfull. Skolesjefen har uttalt at elevtallet er synkende, om noen år vil ungdomsskolen være stor nok for alle kommunens ungdomsskoleelever. Kommunen har beregnet at en minimumsløsning for forsvarlig drift av Hanstad i en framtidig femårsperiode samt omgjøring av Elverum ungdomsskolen/Folkvang/Moen beløper seg til 29,86 millioner, herav 5,51 millioner på ungdomsskolen/Folkvang og 1,2 millioner på Moen. Kan det tenkes at det vil være samfunnsøkonomisk bedre å bruke 30 millioner på Hanstad skole i stedet for 7 millioner på en midlertidig løsning for ungdomsskolen og en «rasering» av Møteplassen? Kan lærere, elever og foresatte på Hanstad «holde ut» i 5 år til?

Ifølge kommunen er det ikke råd til modulbygg, spesielt ikke når kommunen eier lokaler rett ved ungdomsskolen. Kostnadsoverslag Møteplassen har innhentet viser estimert leiesum på 6,1 millioner og gjelder leie i 6 år for 7 klasserom, teknisk rom, garderobe og toaletter. Dette er tilnærmet likt det kommunen planlegger å bruke på ungdomsskolen/Folkvang/Moen. Hva slags leie-/kjøpesum kommunen har lagt til grunn vites ikke.

Møteplassen mottok i 2020 1,8 millioner fra kommunen hvorav 700 000 ble tilbakebetalt i husleie. Møteplassens egen inntjening og andre tilskudd/gaver bidrar i betydelig grad til drift/lønn. Kafeen, spesielt middagsserveringen, er et populært tiltak som samler mange, og er i tråd med føringene i Stortingsmeldingen «Leve hele livet».

Vi frykter for Møteplassens videre eksistens. Flytteforslaget synes forhastet og er ikke tilstrekkelig utredet verken økonomisk eller for Møteplassens brukere. Det er ikke utenkelig at dette vil føre til økt belastning på flere av kommunens tjenestetilbud.

Det går mot sommer, vi minner likevel om fjellvettregelen som alltid er like aktuell: Vend i tide, det er ingen skam å snu.

Kommentarer til denne saken