Det betyr i praksis at 21- og 22-åringer nå får 50 prosent rabatt på tannbehandling etter fylkeskommunale satser.

Bakgrunnen er regjeringens budsjettforlik med SV om statsbudsjettet for 2022, der det ble bestemt å styrke tannhelsetilbudet til barn og unge.

Fylkeskommunene fikk i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å etablere tilbudet så raskt som mulig.

Nå er dette på plass, sånn at 21- og 22-åringene automatisk får rabatt hos offentlige tannklinikker.

Kan få refusjon

Den nye ordningen gjaldt fra årsskiftet. Innlandet fylkeskommune opplyser at 21-åringer og 22-åringer som hadde tannlegeutgifter i januar eller februar, kan få refusjon. Eventuell tilbakebetaling gjelder dokumenterte utgifter for tannhelsehjelp på timeavtaler i januar og februar 2022.

De som gikk til privat tannlege, kan henvende seg til Innlandet fylkeskommune for å få refusjon, mens de som oppsøkte en offentlig tannklinikk, kan ta kontakt med den aktuelle klinikken.

Fra og med mars gjelder rabatten bare for behandling hos offentlige tannklinikker, ikke hos private.

Tilbudet omfatter kun nødvendig tannhelsehjelp. Kosmetisk tannbehandling gir ikke rabatt.

Har stort sett god tannhelse

I et rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet til fylkeskommunene blir det påpekt at de unge på 21 og 22 år jevnt over har god tannhelse.

– Men også i denne gruppen antar man at rundt en av 10 har dårlig tannhelse og trenger god oppfølging og nødvendig tannhelsehjelp. Ved å legge ansvaret for disse til den fylkeskommunale tannhelsetjenesten, vil en del av befolkningen som har lave besøksrater i tannhelsetjenesten, bli fulgt opp, heter det.

Blir trolig videreført

Fylkeskommunene samlet fikk en økt rammebevilgning på 160 millioner kroner, som skal finansiere rabatten.

Det er lagt til grunn at denne ordningen videreføres også i 2023.

Fra før får disse pasientgruppene helt eller delvis dekket tannbehandling i den offentlige tannhelsetjenesten:

  • Barn og ungdom 0–18 år
  • Psykisk utviklingshemmede
  • Eldre langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie
  • Ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret
  • Eventuelt andre grupper, som fylkeskommunen har vedtatt å prioritere

Den offentlige tannhelsetjenesten kan i tillegg yte tjenester til voksne pasienter mot betaling etter fylkeskommunens bestemmelser og fastsatte takster.