(Hamar Dagblad)

– Et krevende kvartal, sier konsernsjef Richard Heiberg.

Sparebank 1 Østlandet fortsetter å levere overskudd i en vanskelig tid. SpareBank 1 Østlandets konsernresultat i første kvartal ble 266 millioner kroner etter skatt.

Likevel er det en nedgang på hele 491 millioner kroner sammenlignet med første kvartal fjoråret.

Koronaproblemer

Banken sier at smitteverntiltakene er grunnen til nedgangen. Blant annet ved negative verdiendringer på verdipapirsiden samt økte tapsavsetninger til å møte antatte effekter av koronapandemien.

Likevel sier ledelsen seg fornøyd med resultatet, på grunn av «god underliggende bankdrift, bedret rentenetto som følge av vekst i utlån og innskudd, samt god kostnadskontroll».

– SpareBank 1 Østlandet er godt rustet for krevende tider. Banken har et svært godt utgangspunkt for å stå sammen med kundene i tiden som kommer, beroliger Heiberg.

Han presenterte tall som viste at det ikke har vært noe stort rush etter å få hjelp av banken på grunn av koronakrisen. 3.360 kunder søkte om avdragsutsettelse i mars og ytterligere 830 i april.

Under resultatpresentasjonen benyttet konsernsjef Richard Heiberg også anledningen til å snakke noe om hvordan koronakrisen ser ut til å ramme Innlandet.

– Innlandet er en som vanlig en stabil region, der vi ikke er med på de store nedturene, ei heller de store oppturene. Det går fortsatt på det jevne. Og som bank er vi beskjedent eksponert mot de mest rammede næringene.

Tror på egen økonomi

Kantar har gjennomført en forventningsundersøkelse for Sparebank 1 Østlandet:

– Et flertall er fortsatt positive til egen økonomi i år og neste år, men flertallet har lavere forventninger til nasjonens økonomiske utvikling.

Likevel viser undersøkelsen at 6 av 10 på Østlandet planlegger større investeringer det neste året.

Omtrent det samme som ved forrige undersøkelse.

– Det hersker heller ikke noen stor konkursfrykt. Kun fem prosent av bedriftene som ble spurt av Kantar fryktet konkurs, og de største bekymringene ligger naturlig nok hos reiselivsnæringen.

Men 74 prosent av bedriftene tror det blir behov for omstillinger i andre kvartal, mot 44 prosent som så behovet i fjor.

– Boligmarkedet er stabilt, og det omsettes faktisk flere bruktboliger fram til og med april sammenlignet med fjoråret, oppsummer Heiberg.

Sparebank 1 Østlandet 1. kvartal 2020

(Konserntall. Tall i parentes gjelder for tilsvarende periode i 2019)

Resultat etter skatt: 266 (757) mill. kroner

Egenkapitalavkastning: 6,9 (21,2) prosent

Netto renteinntekter: 594 (508) mill. kroner

Netto provisjons- og andre inntekter: 343 (341) mill. kroner

Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser: minus 48 (423) mill. kroner

Sum driftskostnader: 487 (494) mill. kroner

Tap på utlån og garantier: 151 (netto inntektsføring på 33) mill. kroner

Ren kjernekapitaldekning: 17,0 (16,9) prosent

Utlånsvekst siste 12 måneder inklusiv lån overført til kredittforetakene: 9,0 (6,5) prosent

Innskuddsvekst siste 12 måneder: 10,4 (9,5) prosent