Gå til sidens hovedinnhold

Nå kan du mel­de deg på Bir­ken Ski­fes­ti­val: Først til møl­la og mu­lig QR-Bir­ken

Birken-ledelsen er godt i gang med å planlegge Birken Skifestival 2021 etter vinterens corona-stenging. Det kan også bli en QR-Birken som står åpen i løypa gjennom hele vinteren.

Merk av da­to­en 4. no­vem­ber. Da åp­ner på­mel­din­gen til Bir­ke­bei­ner­ren­net og Birkebeinertrippelen 2021.

– Vårt håp er at alle som øns­ker, kan få del­ta på vin­te­rens fi­nes­te ski­tur med god stem­ning over fjel­let. Vi hå­per på en for­sik­tig gjen­åp­ning og nor­ma­li­se­ring av id­retts­ak­ti­vi­te­ter i sam­fun­net, slik at Bir­ke­bei­ner­ren­net nes­te år kan ar­ran­ge­res på en for­svar­lig og god måte., skri­ver Bir­ken i en pres­se­mel­ding.

1500 til 2000 del­ta­ke­re?

Årets ko­ro­na-sten­ging av alle Bir­ken-ar­ran­ge­men­te­ne stop­per ikke plan­leg­gin­gen for nye ar­ran­ge­men­ter.

Renn­le­der Søl­vi Amundsen Ås ser for seg at det kan bli 1500 til 2000 del­ta­ke­re uten­fra da­gens smit­te­ope­ra­sjon med start­grup­per på opp til 200 del­ta­ke­re og et kvar­ter mel­lom en halv time mel­lom hver start­grup­pe.

– Vi øns­ker å få til et vel­lyk­ket renn ut fra ram­me­ne som vil gjel­de i mars,

Uli­ke scenarioer

Men på grunn av covid-19 plan­leg­ges uli­ke scenarioer i for­hold til an­tall del­ta­ke­re over fjel­let, pul­je­vis start i for­hold til smit­te­vern­reg­ler og trans­port- og lo­gi­stikk­løs­nin­ger som iva­re­tar del­ta­ker­nes sik­ker­het.

– Ved en sterk deltakerbegrensning un­der ar­ran­ge­ments­hel­gen, vur­de­rer vi å ar­ran­ge­re en sup­ple­ren­de QR-Bir­ken som vil stå oppe i renn­tra­se­en gjen­nom vin­te­ren. Vi øns­ker at flest mu­li­ge kan ta den flot­te ski­tu­ren når de måt­te øns­ke og få god­kjent sin birkendeltagelse, opp­ly­ser Ei­rik Tor­bjørn­sen, dag­lig le­der i Bir­ken.

En­de­lig be­slut­ning om løy­per, da­ger, lo­gi­stikk og an­tall del­ta­ke­re tas i god tid før ren­net 20. mars utfra den rå­den­de smit­te­si­tua­sjo­nen i re­gi­o­nen.

Trygt ar­ran­ge­ment

– Vi vil lyt­te til de råd og fø­rin­ger som na­sjo­na­le og lo­ka­le hel­se­myn­dig­he­ter gir, og føl­ge nøye med på si­tua­sjo­nen ut­over vin­te­ren.

– Vi lo­ver våre deltakere at Bir­ken Ski­fes­ti­val vil bli gjen­nom­ført på en trygg måte. Vår opp­ford­ring til alle Bir­ke­bei­ne­re er; fort­sett å trene mot vin­te­rens flot­tes­te ski­renn og meld deg på al­le­re­de nå, sier Tor­bjørn­sen.

Trip­pel og først til møl­la

Ved re­strik­sjo­ner på an­tall del­ta­ke­re, vil de som mel­der seg på først bli pri­ori­tert sam­men med trip­pel­del­ta­ke­re. Det kan også bli ak­tu­elt å for­de­le plas­se­ne ut­over fle­re da­ger i pe­ri­oden 19.- 21. mars.

Ved even­tu­ell av­lys­ning vil del­ta­ker­ne få kom­pen­sert hele start­kon­tin­gen­ten.

Føl­gen­de ar­ran­ge­ments­end­rin­ger er verdt å mer­ke seg i Birkens Ski­fes­ti­val 2021:

Alle ar­ran­ge­men­ter gjen­nom­fø­res på en helg 19.–21. mars, ikke to hel­ger som tid­li­ge­re.

Ungdomsbirken ski flyt­tes til søn­dag 21. mars. StafettBirken ut­går i 2021.

Ingalåmi ar­ran­ge­res fra 2021 av Lillehammer Skiklub

Bir­ke­bei­ner­lø­pet og Bir­ke­bei­ner­rit­tet 11. no­vem­ber åp­ner på­mel­ding til Bir­ke­bei­ner­lø­pet og Bir­ke­bei­ner­rit­tet 2021. Nes­te år ar­ran­ge­res lø­pet 12. juni og rit­tet 28. au­gust.

Kommentarer til denne saken