Alarmen har gått og det er stor bekymring rundt økende narkotikabruk i Elverums ungdomsmiljø. Bruken av særlig marihuana og kokain er økende og minst like bekymringsfullt er det at stadig flere unge sier de mener det er greit at andre prøver narkotiske stoffer. Denne holdningsendringen er fanget opp etter samtaler som politi, lærere og skolehelsetjenesten har hatt med elverumsungdom den siste tida. Dersom det hersker en generell aksept for narkotika blant ungdom, er vi på ville veger. Og vi, i denne sammenhengen, er foreldre til unge. En holdning om aksept for narkotika må handle mer om likegyldighet enn om kunnskapsløshet. Og barn og unges holdninger er det foreldrene som har hovedansvaret for. Det er bagasjen barna har med hjemmefra som i størst grad påvirker holdningene.

Rus og narkotika er et godt kjent problem. Derfor har vi som samfunn sørget for et fungerende sikkerhetsnett. Politiet driver forebyggende arbeid blant de unge, skole og lærere er opptatt av temaet, det samme er skolehelsetjenesten. Men også blant idrettslag og frivillige lag- og organisasjoner foregår aktivt holdningsarbeid. Statlige kampanjer og jevnlig fokus i mediene er også med på informere om skadevirkningene.

Det er bagasjen barna har med hjemmefra som i størst grad påvirker holdningene

Men uansett kompetanse, kunnskap og sikkerhetsnett som er bygget opp rundt oss, blir det altså nå slått alarm i Elverum. Det handler om å utsette debuten og i de aller fleste tilfellene dreier det seg om alkohol. Fortsatt er det slik at det er alkohol som representer den første kontakten med rus. Derfor er skolehelsetjenestens klare oppfordring er å snakke åpent med de unge om både forventninger og følger av alkohol. Sjøl om kunnskapen om hvilke problemene rus føre med seg er på plass, kan forventningene være urealistiske og avstanden til skadene fjerne. Det er samtaler rundt disse temaene foreldre må ta. Da er det god trøst i å vite at 90 prosent av ungdommen oppgir egne foreldre som forbilder.