Angående fredning av rovdyr; svar til Kari Mundal Johnsen

Naturen skal ikke forvaltes på personlige meninger, men på forskning og sunn fornuft. Jeg kan ikke finne noe av sistnevnte i ditt innlegg.

Du nevner kortreist mat. Her fra Felleskjøpets egen side ang. kraftfor: «Vi importerer mest proteinråvarer fra soya og raps, men også karbohydrater fra korn, fett fra palmeolje og soya, samt mineraler, vitaminer, aminosyrer mm.» Siden sau må vinterfores kan man ikke kalle sau for kortreist mat.

Har du hørt om internasjonale forpliktelser? Fra regjeringens egne sider: «Bernkonvensjonen er en internasjonal avtale undertegnet av Norge og over 50 andre land. Formålet er å verne om europeiske ville dyr og planter og deres levesteder. Konvensjonen opererer med fire lister, der liste I og liste II omfatter arter som hvert avtaleland har et ansvar for å gi beskyttelse. Både ulv, bjørn, jerv, gaupe og kongeørn står oppført på disse listene.» Og: «Naturen og artene i seg selv har en egenverdi. Mange synes også at det er en berikelse med rovdyr i norsk natur, noe som også for eksempel gir potensial til turisme. Økosystemene er svært kompliserte systemer hvor påvirkninger på enkelte deler av systemet gir direkte og indirekte effekter i øvrige deler. Når store rovdyrarter forsvinner fra områder, påvirkes mange andre deler av økosystemet. Ofte har effektene lenger bort i kjeden vært uventede og uønskede.»

Ang. sau i utmarka, gjør den faktisk ikke stort for igjengroing – som ikke er noen katastrofe overhode, det er bare naturen som tar igjen det vi ødela da vi breia oss utover med seterdrift (som for det meste er nedlagt i dag). Fra forskning.no: «Fjellandskapet er stadig blitt forandret av oss mennesker. Når fjellet i dag rammes av omfattende gjengroing, skyldes det antakelig delvis klimaendringer. Men først og fremst er det snakk om at fjellet igjen blir slik det var før 1700- og 1800-tallet.»
For øvrig har du rett i at administrasjonen av rovviltpolitikken er en parodi og den er langt utover demokratiets regler med rovviltnemnder bestående av mer enn 80 % representanter fra partier som er imot rovdyr i norsk natur. Derfor burde de også blitt nedlagt i sin helhet slik de er i dag.

Den norske virkeligheten: Med flere ulveflokker langs grensa oppover, ville vi fått langt færre overskuddsdrap utført av streifulver som ikke har noe annet valg for å skaffe seg mat. Hadde sauebøndene trygget sauene før beiteslipp med de gjerdene som er fullt tilgjengelige og søkt om støtte til dette fra fylkesmannen, hadde vi fått enda færre. Og hadde de tatt til vettet og gjort som Nortura har henstilt til i mange år og kutta ned på flokkene – i beste fall sluttet med sau og begynt med noe bærekraftig som ikke krevde høye subsidier for å overleve slik at overskuddet hos Nortura gikk ned for en gangs skyld, ville det virkelig gjort susen på tallene! Og med tallene menes også det du skriver ang. dyreplageri – for jeg går ut ifra at det er utmarksbeite og de ca 80 tusen sau og lam som omkommer under pin og plag og smerter hvert år? Du vet – de dyrene ingen vil snakke om, for det er mer beleilig å skylde på rovdyr enn på dårlig dyrehold.

Resten av innlegget ditt er så høytflyvende at jeg overlater til andre å ta tak i det, om det nå er mulig. Jeg presiserer at naturforvaltning ikke skal baseres på egne meninger, og mitt innlegg har ingen av mine meninger. Kun fakta fra offentligheten. Hva jeg mener er av liten betydning så lenge fakta og tallene snakker sitt tydelige språk. Forpliktelse for dyrene – enten det er sau eller rovdyr, forpliktelse for naturen – uviktig hvilke dyr, forpliktelse for sunn fornuft og forskning – uviktig egne meninger.

Aktuelle lenker

  • https://forskning.no/miljo-okologi-miljoovervakning/norges-fjellandskap-er-dramatisk-forandret/421783http://totalmarked.nortura.no/prognose/category13590.html
  • https://www.change.org/p/den-norske-regjering-legg-ned-rovviltnemndene-i-norge
  • https://www.felleskjopet.no/husdyr-oversikt/artikler/slik-er-innholdet-i-felleskjopets-kraftfor/
  • https://www.fjordingen.no/nyhende/2017/03/24/60.000-lam-blir-borte-p%C3%A5-utmarksbeite-kvart-%C3%A5r-14493089.ecehttps://naturvernforbundet.no/kronikker-leserinnlegg/sau-gjor-lite-for-truet-kulturlandskap-article22579-168.html
  • https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-miljo/naturmangfold/innsiktsartikler-naturmangfold/rovvilt-og-rovviltforvaltning/sporsmal-og-svar-om-regjeringens-rovviltpolitikk/id2594400/