Oppdraget ble sendt Statsbygg 15. desember av avdelingsdirektør Stein Sægrov. Kulturdepartementet (KUD) ønsker også et kostnadsestimat for et slikt magasinalternativ.

Sægrov poengterer at KUD vil vurdere flere ulike magasinløsninger. Anlegget i Mofjellet er en av dem.

– Statsbygg har fått i oppdrag å utrede nærmere om det er mulig å realisere magasiner for permanent oppbevaring av papirarkiv for Arkivverket i tilknytning til Nasjonalbibliotekets anlegg i Mofjell, bekreftet kommunikasjonssjef Hanne Gjørtz hos KUD tidligere denne uken.

Hun opplyste også at departementet ikke har hatt noen korrespondanse eller møter med Dora AS eller Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana om Norsk Helsearkiv etter 16. juni.

Delt løsning

KUD har i budsjettproposisjonen for 2016 informert Stortinget om regjeringens vurdering og at de ønsker å jobbevidere etter en modell der papir- og elektronisk lager ønskes ett sted mens skanning av dokumenter skal foregå på Tynset.

KUD har vurdert ulike tiltak for å realisere innsparingspotensial i prosjektet på Tynset. Statsbygg har bidratt med informasjon om blant annet tomteforhold og arealreduksjoner.

–Det har vist seg vanskelig å bygge et vesentlig rimeligere magasinbygg for permanent oppbevaring på Tynset. Det undersøkes nærmere en delt løsning hvor permanent oppbevaring av papirarkiver lokaliseres annetsteds, skriver Sægrov til Statsbygg.

Sægrov påpeker at blant annet eksisterende forprosjekt som Statsbygg jobber med gjennom nytt automatlager og nytt sikringsmagasin i Mo, skal legges til grunn for arbeidet. Magasinbygget departementet etterspør skal utgjøre en eller flere utsprengte fjellhaller som kan oppbevare papirarkiver tilsvarende 65.000 hyllemeter. Alle merkostnader knyttet til utvidelse av området for inntransport, snuhammer, rømningsveier og annen infrastruktur skal inkluderes i Statsbyggs vurderinger.

Hvis KUD ikke vurderer lagringsløsningen for Norsk Helsearkiv i Mo, vil kostnadene håndteres på samme måte som for forprosjektet på Tynset.

Hva det betyr i praksis, var det ikke mulig for Østlendingen å bringe på det rene fredag.

Statsbygg skal levere KUD sine forslag innen 15. februar.

Forsvare

Tidligere denne uken spurte vi hvordan KUD kan forsvare at 100 millioner kroner som allerede er brukt gjennom demokratiske prosesser for å komme fram til en god løsning for Norsk helsearkiv, forkastes til forsvar for en delt løsning med skanning og arkivering av dokumenter, noe Norsk helsearkiv ikke selv anbefaler. Til dette svarte kommunikasjonsrådgiver Gjørtz;

– Departementet er opptatt av å finne en god og kostnadseffektiv løsning for å kunne løse Arkivverkets behov, herunder Norsk helsearkiv. Østlendingens antydninger om at det har blitt kastet bort penger i utredningsfasen har også tidligere blitt besvart fra daværende kulturminister Widvey. Midlene som er bevilget til å drive Riksarkivets interimsorganisasjon for Norsk helsearkiv inngår som grunnlag for forberedelsen av helsearkivet selv om den endelige løsningen er justert for å sikre forsvarlig bruk av offentlige midler. Statsbygg sitt forprosjekt, som har kostet 33 millioner kroner, vil også inngå som et viktig grunnlag i det videre arbeidet med en justert modell.

Etterlyser avklaring

I sin budsjettsøknad til KUD for Norsk helsearkiv i 2016 skriver Arkivverket at Norsk helsearkiv legger til grunn at nødvendige avklaringer om endelig etablering av arkivet gjennomføres mellom de berørte departementene.

– Når skjer denne avklaringen? Hvis dette er avklart, hva ble resultatet?

– Så snart tilstrekkelig grunnlagsmateriale foreligger, vil saken bli lagt fram for Stortinget med forslag til vedtak om gjennomføring, svarte kommunikasjonssjef Hanne Gjørtz.

Slik Østlendingen er kjent med saken, jobber Arkivverket videre i forhold til de opprinnelige planene for Norsk helsearkiv og Arkivverkets sentraldepot på Tynset. De har ikke fått instruksjoner om å gjøre noe annet, så vidt Østlendingen er bekjent med.