For en tid tilbake skrev en rekke leger fra Innlandet en kronikk; «Hovedsykehus i Moelv er best for Innlandet». I kronikken uttrykker de frykt for null pluss-alternativet. Vi er enige i noen av deres poenger, men ikke konklusjonen. Vi mener at null pluss-alternativet med en sammenslåing av sykehusene i Hamar og Elverum er en klok, fornuftig og trygg strategi for fremtiden. Vi er langt mer bekymret for et eventuelt hovedsykehus i Moelv.

Null pluss-alternativet innebærer et erstatningssykehus for Hamar, en hensiktsmessig funksjonsfordeling med sykehuset i Elverum og mulighet for samorganisering med psykiatrien. En slik organisering bygger videre på de funksjonene vi allerede har i dag; gyn-/fødeavdeling, intervensjonsradiologi, robuste kirurgiske miljøer, et godt traumemottak, en stor onkologisk avdeling, barneavdeling med intensiv for nyfødte og de fleste indremedisinske grenspesialiteter. Samlet vil dette bli et svært komplett og kompetent sykehus. Det vil ikke utgjøre noen trussel, snarere gi økt trygghet for pasientene fra hele Innlandet.

Plasseringen av hovedsykehus i Moelv har vært et faglig og politisk kompromiss der alle fire sykehusene fra Mjøsregionen skulle samles. Forutsetningen for enighet var ikkeat det skulle ligge et annet akuttsykehus tre mil lenger nord. Med den modellen som ble valgt av Sykehuset Innlandet og senere Helse Sør-Øst endret premissene seg fullstendig. Plasseringen i Moelv fremstår ikke lenger naturlig.

Vi mener at en modell med hovedsykehus i Moelv er et prosjekt med høy risiko. Dette gjelder spesielt bemanning – helsevesenets største utfordring i årene som kommer. Et nytt hovedsykehus vil kreve flere tusen helsearbeidere i daglig arbeid. Det er allerede i dag mangel på kvalifisert helsepersonell og denne mangelen vil vedvare. Kan vi da satse på at Moelv, en by med 4200 innbyggere, vil klare å tiltrekke seg fremtidens sykepleiere, radiografer, bioingeniører, jordmødre, leger og øvrig helsepersonell? Vi frykter dessverre at fremtidens helsepersonell heller vil velge seg andre arbeidsplasser på Østlandet der de kan bosette seg i en større by og samtidig ha kortere vei til jobb. De fleste sykepleiere går i 3- delt turnus med hviletid ned til 8 timer mellom vaktene. Med en slik arbeidssituasjon og med lang avstand til jobben, vil dette klart telle negativt for rekrutteringen og til det å beholde sykepleiere.

Vi er også meget bekymret for situasjonen i tiden fram til et eventuelt sykehus i Moelv står ferdig. Sykehuset Innlandet sliter i dag med å ansette kompetent personell i ledige stillinger. Om en velger Moelv som hovedsykehus, er vi svært engstelige for rekrutteringen til sykehusene på Hamar, Gjøvik, Sanderud, Reinsvoll og Elverum i årene som vil gå til det nye sykehuset er ferdig. Gode fagmiljøer kan ødelegges fort. Hvem vil begynne å jobbe på et sykehus som skal legges ned? Og hvem skal da bemanne sykehuset i Moelv når dette tilslutt åpner? Vi er bekymret for at et Mjøssykehus i Moelv vil være et sykehus uten nok kvalifiserte personell.

Når en i 2022 skal ta et valg som vil ha konsekvenser for de neste tiårene må klima og miljø tillegges stor vekt. Regjeringen har som kjent ambisiøse mål om omfattende kutt i CO2-utslipp. Klima og miljø har vært omtalt i sykehusutredningen fram til nå, men vi håper videre utredning vektlegger dette i langt større grad når endelig valg skal tas. Dette er ikke vårt fagfelt, men vi vil bli overrasket dersom et nytt sykehus i Moelv kommer bedre ut på klimaregnskapet enn ett sykehus i hver av de tre store byene rundt Mjøsa.

Vi er selvfølgelig enig med våre akuttmedisinske kollegaer om at en samling av fag og funksjoner er til det beste for pasientene. Hvordan en velger å organisere sykehusene på Gjøvik og Lillehammer i årene fremover er opp til Sykehuset Innlandet. Her ligger det gode muligheter for økt samarbeid og samlokalisering som kan gi pasientene bedre tjenester. Sammenliknet med Moelv-alternativet mener vi null pluss vil være et tryggere, mer miljøvennlig og et bedre valg med hensyn til rekruttering.

Derfor mener vi null pluss- alternativet vil være en god løsning for Innlandet.

Signert av:

Tone Kristin Amundgaard – Divisjonstillitsvalgt NSF Elverum- Hamar
Heidi Skoglund. Stedfortreder. Divisjonstillitsvalgt NSF Elverum- Hamar
Anne Bi Hoffsten Divisjonstillitsvalgt Psykisk Helsevern- Sanderud
Liv Jane Nysveen- Jordmor og tillitsvalgt NSF Gyn føde Elverum
Thomas Risom Olsen avd.overlege Akuttmedisin Elverum- Hamar
Elisabeth Karlstad overlege Akuttmedisin Elverum –Hamar
Stine Hårdnes overlege Akuttmedisin Elverum- Hamar
Camilla C. Bråten overlege Akuttmedisin Elverum- Hamar
Anne Maria Barrameda overlege Gyn. Elverum- Hamar
Trine Krogh avd.overlege Ø.N.H Elverum- Hamar
Maria Silberhorn overlege Ø.N.H Elverum-Hamar
Marianne Bakken Vold overlege. Ø.N.H Elverum- Hamar
Tristian Ersting overlege Ø.N.H Elverum- Hamar
Rafal Fira overlege Ø.N.H Elverum- Hamar
Heidi Haande avd.overlege Bildediagnostikk Elverum- Hamar
Hanna Strøm overlege Bildediagnostikk Elverum- Hamar
Brita Eline Halleraker overlege Bildediagnostikk Elverum- Hamar
Lars Melby overlege Bildediagnostikk Elverum- Hamar
Anna Lena Skoglund seksjonsoverlege Bildediagnostikk Elverum- Hamar
Caroline Røsbak overlege Bildediagnostikk Elverum- Hamar
Pathmakulendran Manoharan overlege Bildediagnostikk Elverum- Hamar
Marko Silberhorn overlege Bildediagnostikk Elverum- Hamar
Simen Bekkelund Oskal overlege Ortopedi Elverum- Hamar
Svein Nordaas overlege Ortopedi Elverum- Hamar
Anders Tønsager overlege Ortopedi Elverum- Hamar
Lars Tveiten overlege Barn Elverum- Hamar
Stine Holmen overlege Med. Elverum- Hamar
Per Olav Skaaret overlege Akuttmedisin Elverum- Hamar
Marit Moen Høyer overlege Akuttmedisin Elverum- Hamar
Petter Kindt konst. Overlege Akuttmedisin Elverum- Hamar
Christian Lyng seksjonsoverlege Kirurgi Elverum- Hamar
Trygve Thorsen overlege Kirurgi Elverum- Hamar
Rune Hornland overlege Kirurgi Elverum- Hamar
Thomas Spansdahl overlege Kirurgi Elverum- Hamar