Barn på mottak har rettigheter

Artikkelen er over 6 år gammel

FNs barnekonvensjon ble tatt inn i norsk lov i 2003.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Gjennom FNs barnekonvensjon, som er inkorporert i norsk lov, forplikter Norge seg til å sikre alle barn visse grunnleggende rettigheter. Dette innebærer blant annet at alle barn skal ha rett til de samme godene, at det skal tas hensyn til barnets beste, at alle barn har rett til et godt liv, til å utvikle seg og til å bli hørt og respektert. Ut fra et barnerettslig perspektiv er utdanning, deltakelse og medvirkning, rettigheter barn har etter FNs barnekonvensjon.
Plikten til grunnskoleopplæring inntrer når den unge har oppholdt seg i Norge i tre måneder. Den kan ivaretas gjennom offentlig grunnskoleopplæring eller gjennom annen tilsvarende opplæring. Den unge har rett til like mange timer og opplæring i like mange fag som alle andre barn. Det følger av opplæringsloven § 2–1 andre ledd at departementet kan frita elever fra denne plikten i særlige tilfeller. Denne myndigheten er delegert til Fylkesmannen i hvert fylke. Fritak kan blant annet være aktuelt når det er klart at oppholdet bare vil vare kort tid utover tre måneder. I slike tilfeller vil det være liten hensikt i å sette i gang opplæring.
Elever som bor på asylmottak eller i omsorgssenter, skal gis opplæring på skole. I opplæringsloven § 8–1 første ledd er det fastsatt at alle elever har rett til å gå på den nærmeste grunnskolen, dette gjelder også for grunnskoleelever som bor i asylmottak.
(...) Artikkel 24 og 39 i Barnekonvensjonen refererer til barns rett til best mulig helse. Landene som har ratifisert konvensjonen, skal iverksette alle mulige tiltak for å sikre barns fysiske og psykiske helse.
Kilde: Kunnskapsdepartementet

Rett til egen vurdering
Utlendingsl. § 38 tredje ledd
I saker som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn. Barn kan gis oppholdstillatelse etter første ledd selv om situasjonen ikke har et slikt alvor at det ville blitt innvilget oppholdstillatelse til en voksen.
Ved vurderingen av sterke menneskelige hensyn etter lovens § 38, skal barns tilknytning til riket tillegges særlig vekt.
KILDE: Forelesning 15.04.10 Asylsøkende barn Professor Kirsten Sandberg
Institutt for offentlig rett
Universitetet i Oslo

Norge får kritikk
Despite the State party’s statement that emphasis will be placed on children’s affiliation to Norway in decisions on residence permits on humanitarian grounds, there are reports that children who have spent many years in Norway may be deported despite sound documentation of affiliation to Norway.
Kilde: FNs barnekomité om særlig tilknytning, i sluttkommentarene til Norges 4. rapport 2010

Rett til å bli hørt
Barn som er fylt 7 år, og yngre barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, skal informeres og gis anledning til å bli hørt før det treffes avgjørelse i saker som vedrører dem etter utlendingsloven.
KILDE: Utlendingsforskriften § 17–3

– Venting er mishandling
– Dette er barn som lever under en ekstrem tilværelse og som noen må ta ansvar for. Jeg vil karakterisere det som statlig barnemishandling, hvor de blir fratatt sine grunnleggende rettigheter: Rettighetene til å være barn, sa Jon Ole Martinsen fra Foreningen Selvhjelp for innvandrere og flyktninger på Amnesty Internationals pressekonferanse om barn som hadde levd på flyktningmottak i Norge i tre år eller mer, i alt 313 barn per oktober 2010.
Kilde: VG-nett 19. januar 2011

UDI: – Foreldrenes skyld
Reduksjoner i økonomisk støtte (etter avslag på søknad om opphold, re. anm.) gjelder ikke personer under 18 år.
Mange av mottaksbeboerne som kommer til å miste hele eller deler av pengestøtten er i en vanskelig situasjon. Det er derfor sannsynlig at det i enkelttilfeller kan komme klager om urimelighet og forskjellsbehandling. Reglene er imidlertid klare, og søkerne er selv ansvarlige for situasjonen de befinner seg i. Den som får avslag på en asylsøknad plikter å forlate landet, og må selv ta ansvaret når vedkommende velger å bryte norsk lov ved å unnlate å reise hjem.
Kilde: Kilde: Utlendingsdirektoratet (udi.no/Sentrale-tema/Asylmottak)

Artikkeltags