Onsdag skal politikerne i Ringsaker informeres om aktuelle tomtealternativer Moelv kan tilby i kampen om å få Storsykehuset til Ringsaker.

Ordfører Anita Ihle Steen sier at de har gitt Statens vegvesen beskjed om at de jobber med tomtealternativer.

– Ja, vi har varslet Statens vegvesen muntlig om at vi jobber med slike tomtealternativer i Moelv og på Rudshøgda.

Aktuelle tomter i Moelv er etter det RB kjenner til plassert i samme områdene som der hvor de to alternativene for ny Mjøsbru nå foreligger.

– I forhold til sykehus tar ikke vi hensyn til mulige plasseringer av sykehus. Det innebærer at det er sykehuset som må tilpasse seg de valg som blir gjort i forhold til E6, melder kommunikasjonsdirektør Einar Søberg i Statens vegvesen.

Begge de to prosjektene er langt fram i tid. Ringsaker kommune har selvsagt mulighet til å påvirke hvor den nye Mjøsbrua skal ligge.

– Det er politikerne i de berørte kommunene som vedtar planene, men de utarbeides av Statens vegvesen i tett dialog med berørte kommuner og i tråd med sentrale føringer, sier Søberg.

Til syvende og sist er det Nasjonal transportplan som avgjør det hele.

– Stortinget skal jo behandle NTP for perioden 2014–2023 til våren, og det vil kanskje da komme en avklaring på når E6 gjennom Ringsaker kan utvides da, sier Søberg.

Statens vegvesen står igjen med to brualternativer. Den ene rett nord for dagens bru, og de andre sør for havna (se bilde).

Det nordlige alternativet er beregnet å koste mellom 1,7 og 2,8 milliarder kroner. Det sørlige alternativet er beregnet å koste mellom 2,1 og 3,8 milliarder kroner ifølge tall fra Statens vegvesen.

For beboere i tilknytning til Moskogen kan det dermed bli mye press i deres nærmiljø. Om det nordlige alternativet velges åpnes det for utvidelse av fire felts vegbane gjennom Puttentunnelen. Statens vegvesen melder til HA at det kan skje uten at noen av boligeiendommer i Puttenvegen må rives.

Samtidig har grunneiere i Moskogen fått forespørsel om arealer til aktuell sykehustomt her. Tomtealternativet for sykehus i dette området er omdiskutert. Grunneiere har engasjert advokater for å ivareta deres interesser i den aktuelle situasjonen.