Rådmannen har gjort den jobben rådmannen må gjøre, sa Irene Evenstad Midtlund og viste til underskuddet fra i fjor på 26 millioner kroner som må dekkes inn, og et for høyt aktivitetsnivå over flere år.

Sparekontoen er tømt.

Driften må strammes inn, og/eller inntektene økes med 60 millioner kroner i året.

Tirsdag og onsdag møtes administrasjon og politikere til budsjettkonferanse for å legge retningen på revidert budsjett som skal vedtas i mai.

LES OGSÅ: Ytterligere økning i eiendomsskatten kan komme

Resirkulering

På kuttlistene står de gamle forslagene vi kjenner fra før om å legge ned Sætre sykehjem, om å konkurranseutsette Jotunhaugen og Lyngholtet (som ble avvist i formannskapet onsdag), om å legge ned Sørskogbygda og Kirkeby skoler.

Skolesjefen drøfter også muligheten for å bruke pengene til rehabilitering av Lillemoen på Hanstad, og så sende elevene fra søndre med skolebuss til ei nyoppusset fire parallell Hanstad skole, men det er ikke lagt fram som eget forslag på lista.

Administrasjonen har også resirkulert Ap-forslaget om å innføre avgiftsparkering i sentrum.

Med stigende timepris fra 18 til 22 kroner vil det kunne gi ei årlig inntekt på 9 millioner kroner.

Hele oppvekstsenteret

På barnehagesektorens kuttliste står nedleggelse av barnehagen på Kirkeby oppvekstsenter.

– Barnehagen sliter med å fylle plassene. Barna på Kirkeby vil få plass i de øvrige barnehagene, forklarte barnehagesjef Inge Mangset som også blåser støv av det gamle forslaget om å øke antall barn fra 6 til 6,5 pr. årsverk.

Hele sektoren i potten

Kultursjef Line M. Rustad har undervegs vurdert alle muligheter, også å legge ned hele kultursektoren.

Det ble ikke resultatet, men på den lange kuttliste står nedleggelse av Hernes fritidsklubb og Ungdommens hus, fjerning av alle tilskudd, avvikling av arbeidstrening ungdom, idrettspedagog, utekontakten og oppfølgende team.

– Forslagene berører 18,7 årsverk fordelt på 23 personer som alle gjør en viktig jobb for byen vår, sa Rustad.

Rådmannen understreket at tiltakslista er ei liste å velge fra.

Velges alle tiltakene på lista, vil kommunens overskudd bli 17 millioner i år, og 73 millioner i 2016.

Fra dette året skal fjorårets underskudd dekkes inn.

Dette er kuttlista

Skolesektoren:

Legge ned Kirkeby fra januar 2016.
Legge ned Sørskogbygda når Ydalir er bygd i 2018.
Si opp avtale med MOT, besøksavtale på Skogmuseet og mer. Rikskonsertene.

Barnehage:

Legge ned Kirkeby barnehage.
Øke antall barn til 6,5 pr. årsverk.
Lavere driftstilskudd til private barnehager.

Familie og helse:

Overføre drift av Spangenhuset til Møteplassen.
Avvikle Frisklivssentralen.
Redusere tilbudet Annekset.
Nedbemanne Helsestasjonen.

Nav:

Redusere barnetillegget fra og med barn nummer 6. på 500 kroner. Kommer i tillegg til reduksjon i barnetillegget fra barn nr. 4 på 1.000 kroner.
Redusere satsen for stønad til livsopphold tilbake til 2013-nivå.

Teknikk og miljø:

Øke eiendomsskatten etter kontortaksering på 20 prosent.
Øke eiendomsskatten ved å senke bunnfradraget.
Innføre parkeringsavgift.

Kultur:

Avvikle vennskaps- og internasjonalt arbeid.
Kutte tilskudd Møteplassen.
Kutte tilskudd lag og foreninger.
Fjerne tilskudd til samfunnshus og grendehus.
Konkurranseutsette deler av transporttjenesten.
Fjerne utgiftsdekning støttekontakter.
Legge ned en av boligene for mindreårige asylsøkere.
Fjerne rabattordning for unge leie av Elverumshallen.
Redusere ett årsverk biblioteket, redusere åpningstida.
Avvikle Ungdommens hus og Hernes fritidsklubb.
Avvikle arbeidstrening ungdom.
Avvikle idrettspedagog.
Avvikle utekontakten.
Avvikle oppfølgende team.

Stabs- og fellesfunksjoner:

Avvikle medarbeiderdagen.
Redusere intern postrute.
Digitalisere saksprosesser.
Kutte ut 25 varig tilrettelagte arbeidsplasser for yrkeshemmede 25 prosent kommunal andel.
La stillinger stå ubesatt ved permisjon.
Kutte felles kurs og opplæring.
Avslutte seniortiltak for ansatte.

Investeringer som kan vente:
Disse investeringene mener rådmannen det kan være mulig å stanse eller utsette:

Rehabilitering Lillemoen.
Rehabilitering Hanstad.
Investering i gatebelysning.
Investering i bruer og kommunale veger.
Nyanlegg parker.
Biler og driftsmaskiner.