Tillatelsen gjelder bygging av Tolga kraftverk i Glomma og 132 kV kraftledning.

– Dette er en kjempenyhet for Tolga og hele regionen, sier en fornøyd stortingsrepresentant Tor Andre Johnsen (FrP).

 Årlig kraftproduksjon er anslått til 191 gigawattimer (GWh). Dette tilsvarer årsforbruket til om lag 9.500 husstander. Rundt halvparten av kraften vil bli produsert om vinteren når behovet for kraft er størst, ettersom kraftverket utnytter regulert vann fra Aursunden.

Mer fornybar kraft

– Den regulerbare vannkraften er ryggraden i kraftsystemet vårt, og vil fortsette å være det framover. Utbyggingen av kraftverket i Tolga vil gi tilgang på mer fornybar kraft, styrke forsyningssikkerheten og skape lønnsomme arbeidsplasser i regionen, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

I konsesjonsbehandlingen av prosjektet og de forskjellige utbyggingsalternativene er de samfunnsmessige fordelene ved utbygging av fornybar vannkraftproduksjon veid opp mot de negative virkningene. Det gis tillatelse til utløp fra kraftverket nedstrøms Eidsfossen. Ulempene knytter seg hovedsakelig til virkninger for harr og ørret, friluftsbasert fiske og landskap.

Det er fastsatt vilkår om avbøtende tiltak i form av minstevannføring hele året i Glomma, samt en rekke vilkår for å ivareta toveis vandring av fisk forbi kraftverket. Fisketurismen støttes med et fond på 5 millioner kroner som skal forvaltes av Tolga kommune.

– Det er gledelig og enda et godt eksempel på den positive og proaktive ja-holdningen dagens regjering har til næringslivet, sysselsetting, vekst og utvikling over hele landet, sier Johnsen.

700 millioner

Han estimerer at investeringsbehovet ligger på om lag 700 millioner kroner.

– Det er mye penger i Tolga, noe som vil og både arbeidsplasser og skatteinntekter til kommunen og regionen. Så dette er en gledens dag for Tolga, Nord-Østerdal, Eidsiva, Hedmark og folk flest, sier han.

Han påpeker at det at H/FrP-regjeringen nå sier ja til utbygging, ikke bare vil gi arbeidsplasser og skatteinntekter i Nord- Østerdal, men også vil sikre norske forbrukere tilgang på rimelig og miljøvennlig kraft.

– Jeg er ikke bekymret for miljø aspektet i denne utbyggingen. Det er fastsatt flere vilkår for avbøtende tiltak, som f.eks. minstevannføring i Glomma. Det er også viktig å påpeke at fisketurismen støttes med et fond på 5 millioner som Tolga kommune skal forvalte. Så totalt seg er jeg overbevist om at dette er en skikkelig gladsak, selv om jeg regner med at det som forventet sikkert vil komme noen protester fra miljøaktivister, sier Johnsen.

 

LES OGSÅ: