Raskiftet vindkraftverk kan gi inntil 370 gigawattimer (GWh) ny fornybar kraftproduksjon i året, noe som tilsvarer årsforbruket til om lag 18.500 husstander, heter det i pressemenldingen fra departementet.

- Gjennom plasseringen i Innlandet, er Raskiftet vindkraftverk et nybrottsarbeid i norsk vindkraft nå som det er gitt endelig konsesjon. Jeg vil berømme Austri Vind for det arbeidet som er lagt ned i prosjektet, og har god tro på at dette vindkraftverket kan bli realisert, påpeker olje- og energiminister Tord Lien.

NVEs konsesjonsvedtak var påklaget av representanter for miljøverninteressene, Forsvaret og berørte beboere og hytteeiere i kommunene.

Departementet har i klagebehandlingen særlig avveid hensynene til biologisk mangfold, landskap og friluftsliv.

Departementet forutsetter at Forsvarets interesser skal ivaretas i videre arbeid med vindkraftverket.

Det er satt vilkår om at vindkraftverket skal planlegges utstyrt med radarstyrt lysvarslingsanlegg, for å redusere negativ lyseksponering for bebyggelse i området.

Departementet har omgjort NVEs vedtak om Kvitvola vindkraftverk i Engerdal.

Det betyr at det ikke gis konsesjon til utbyggingen.

Departementet har i vurderingen lagt vekt på de store ulempene for naturmangfold, landskap og friluftsliv og de negative virkningene for kulturminner og kulturmiljø i tillegg til negative virkninger for reiselivsnæringen lokalt.