At IMDi oppfordrer kommunene som ikke blir bedt om å bosette flyktninger å bruke året til å jobbe bedre med de man har tatt imot for å lykkes med å få innvandrer ut i arbeid og med integrering mener ordfører i Tolga kommune, Ragnhild Aashaug, er en håpløs jo-jo-politikk som setter kommunene i en fortvilet situasjon med et apparat, finansiert gjennom integreringstilskuddet, og som er bygget opp over mange år.

– Jeg oppfordrer alle kommuner som har blitt bedt om å ta imot null flyktninger om å gi et tilsvar på hvor mange de ønsker å ta imot over flere år, oppfordrer tolgaordføreren. Hun mener Norge både kan og bør ta imot flere flyktninger.

I 2017 kommer kommunene til å bosette rundt 10.000 flyktninger, hvorav 700 enslige mindreårige. Av 4.400 flyktninger det er behov for å bosette i 2018 er 150 enslige mindreårige inkludert.

Dramatisk for 2019

Aashaug nevner 11 områder hvor integreringstilskuddet er ment å finansiere kommunenes gjennomsnittlige merutgifter.

– Et jevnt arbeid på disse områdene krever et jevnt mottak, påpeker hun og legger til at innvandrere er viktig for distriktene for arbeidskraft, bosetting, understreker hun.

Ifølge ordføreren har Tolga kommune et apparat til rundt 3 millioner kroner i 2018 som er basert på integreringsmidlene. Det er uten påfyll av nye innvandrere. I 2019 hevder hun at dette vil halveres. I dette ligger i underkant av 2,2 stillinger og flere tiltak og ressurser mot skole og barnehage. I tillegg kommer tilskudd til skoler og barnehager, samt det generelle innbyggertilskuddet.

– Vi vil merke nedtrekket innen det ordinære tilbudet innen barn og unge fordi det er med og løfter tilbudet utover det vi har. Vi satser på å sidestille alle innvandrere framfor å stigmatisere noen i egen gruppe, sier hun.

Integreringstilskudd i fem år

– Jeg forstår at det er krevende for kommunene å tilpasse seg det varierende antall flyktninger hver kommune blir anmodet om å motta fra år til år, kommenterer seniorrådgiver Nedim Dizdarevic i IMDi.

Ifølge seniorrådgiveren går integreringstilskuddet over fem år fra og med det året en flykting kommer til en kommune. Kommuner som ikke anmodes om å motta flyktninger i 2018, vil fortsatt motta integreringstilskudd i fire år til for de flyktningene som kom i 2017. Eksempelvis nevner han at for en enslig voksen mottar kommunene 235.000 kroner første året. I 2018 vil beløpet for samme person være 230.000, i 2019 167.000, i 2020 84.000 og i 2021 kroner 70.500. For en familie på fire er summen rundt det firedobbelte, en total på mellom 2 og 3 millioner kroner.

Dizdarevic opplyser at integreringstilskuddet ikke er øremerket hver enkelt flyktning, men at hver kommune disponerer beløpene slik de mener er riktig for å oppnå best mulig resultat. Alle de andre tilskuddene som kommunene har mottatt i forbindelse med bosetting av flyktninger fortsetter som tidligere.

Ifølge tall fra IMDI utgjør innvandrere i Tolga i 2017 11,1% av befolkningen. For Norge totalt sett var tallet 13,8%. Tolga bosatte 7,4‰ flyktninger per innbygger i 2016. For hele landet er tallet 2,9 promille. I 2017 ble kommunen anmodet om å bosette 10, en anmodning som ble tatt til følge. I 2016 utbetalte IMDi 7,7 millioner kroner i tilskudd til Tolga. Da tok kommunen imot 12 flyktninger.

Ifølge IMDis tall var 69,9 prosent av tolgingene i arbeid i 2016. For hele landet er tallet 66,7 prosent. 44,7 prosent av Tolgas innvandrere var i arbeid i 2016. For hele landet er tallet 60,2 prosent. 70,9 prosent av Tynsets befolkningen ellers var i arbeid i 2016. 61,8 prosent av Tynsets innvandrere var i arbeid i 2016. Tynset er anmodet om å ta imot 10 flyktninger i 2018. I Alvdal har 6,9 prosent innvandrerbakgrunn. 53,6 prosent av innvandrere var i arbeid i 2016. Alvdal anmodes om å ta imot 10 flyktninger til neste år.