– Nei til kraftutbygging i Glomma

VIL AVSLÅ: Miljødirektoratet ber NVE om å si nei til søknaden om konsesjon for Tolga kraftverk, fordi de er bekymret for fiskevandringen.

VIL AVSLÅ: Miljødirektoratet ber NVE om å si nei til søknaden om konsesjon for Tolga kraftverk, fordi de er bekymret for fiskevandringen. Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Miljødirektoratet mener det ikke er faglig forsvarlig å realisere den planlagte kraftutbyggingen av Glomma i Tolga.

DEL

Derfor anbefaler Miljødirektoratet (MD) at Norges vassdrags- og energiverk (NVE) avslår den foreliggende søknaden om konsesjon for Tolga kraftverk.

Dette inntil det er sannsynliggjort forventet effektivitet ved en toveis fiskepassasje i tilknytning til et eventuelt Tolga kraftverk.

– Inntil slik kunnskap og praktisk erfaring foreligger, mener Miljødirektoratet at det ikke er faglig forsvarlig å realisere det omsøkte prosjektet, og at føre-var-prinsippet bør komme til anvendelse, skriver avdelingsdirektør Yngve Svarte i MD i brevet til NVE.

Store verdier

– Tolgafallene i Glomma innehar store verdier knyttet til fisk og fiske, konkluderer MD.

Også Fylkesmannen i Hedmark har tidligere gått imot kraftutbygging i Tolga, fordi de mener ulempene ved kraftutbygging er mye større enn de samfunnsmessige fordelene en eventuell utbygging vil gi.

Dette ut fra en vurdering av miljø, landbruk og samfunnsnytte.

Allerede 13 kraftverk

– Med allerede 13 elvekraftverk i vassdraget er den samlede belastningen høy, og vassdraget er følgelig betydelig fragmentert, skriver MD.

De påpeker at kunnskapsgrunnlaget rundt det å sikre tilstrekkelig vandring hos innlandsfiskebestander foreløpig er mangelfullt i Norge.

De er særlig opptatt av at toveis fiskepassasjer aller først må prøves ut og testes, slik det er planlagt ved kraftverk lenger sør i Glomma.

Der har fylkesmennene i Hedmark, Oslo og Akershus engasjert NINA for å lage en plan for fiskepassasjer. Først når dette er testet ut og evaluert, mener MD at en konsesjon for Tolga kraftverk kan behandles.

– Influensområdet er et av de siste gjenværende uberørte områdene, som fortsatt har god økologisk tilstand i henhold til vannforskriften, påpeker de.

Artikkeltags