Et enstemmig kontrollutvalg vedtok å gi KPMG AS revisjonsjobben med omorganiseringen i Tynset kommune. Begrunnelsen for valget er lavest pris, samt at KPMG er vurdert bedre enn BDO, som var andre anbyder, når det gjaldt kompetanse og erfaring, arbeidsmetodikk og rapportering.

Vond opplevelse

– Som politiker, innbygger og som leder i kontrollkomiteen synes jeg saken har vært vond, preget av aggresjon og fronter samt vekslende vilje og ønske om å komme videre, sa Christian Fredrik Steenland.

Han påpekte at arbeidet som nå settes i gang må lande på en så objektiv sannhet som mulig i forhold til hva som har skjedd, ikke finne syndere, men at alle må lære av prosessen.

Rådmann Arild Einar Trøen var invitert til møtet for å fortelle om prosessen og hva Tynset kommune hadde foretatt seg i omorganiseringsprosessen. Han ga uttrykk for at det var vanskelig å beskrive med få ord, men begynte med hva som hadde skjedd etter at ansatte skrev et anonymt brev.

– Det førte til at både fylkeslegen, fylkesmannen og arbeidstilsynet tok kontakt, og vi måtte redegjøre for mange av påstandene i brevet, forklarte Trøen.

Ifølge rådmannen var fylkeslegen spesielt interessert i organiseringen, pasientsikkerheten og avvikshåndteringen. Men allerede når fylkeslegen kom inn i bildet, hadde kommunen gjort noen grep, noe som gjorde at fylkeslegen ikke ønsket å foreta noe tilsyn med kommunen da. Når det gjaldt arbeidstilsynet innspill fikk kommunen hjelp utenfra. Dette i samråd med de tillitsvalgte. Konklusjonen ble at det måtte gjøres noe med det psykososiale arbeidsmiljøet.

– Så nedsatte vi en ressursgruppe bestående av 12 personer, forklarte Trøen.

Ressursgruppa har allerede hatt 5 møter, noe som har synliggjort at noen organisatoriske endringer vil være bra for miljøet. Det samme vil innføring av nye turnuser.

Når det gjelder omorganiseringen sa rådmannen at det var flere som burde ha vært med i prosessen for det kunne skapes aksept for den.

– Det har ikke vært motstand mot en omorganisering. Det har alle skjønt må gjøres, men det er å få til en organisering som aksepteres, understreket Trøen. Rådmannen sa at alt som har skjedd har satt spor i mange, og at flere har gitt uttrykk for at de må bruke lang tid for å komme seg videre.

Flott samarbeid

Trøen beklaget at helse- og omsorgssjefen valgte å slutte.

– Jeg har hatt et flott samarbeid med helse- og omsorgssjefen. Evy-Aina Røe har gjort masse bra, understreket han og roste helse- og omsorgssjefen som valgte å slutte 15. januar. Han opplyste at det er ansatt ny leder i hjemmetjenesten, og at medarbeiderundersøkelser skal gjennomføres.

Om kommunen skal bruke de nye eller de gamle medarbeiderundersøkelsene, er ennå ikke avgjort.

Medlem i Kontrollutvalget, Odd Erik Resell, ville vite hva som nå skjedde på Enan på Kvikne.

– Vi drifter Enan, men vedkommende som skulle drifte kjøkkenet har ombestemt seg, forklarte Trøen. Resell ville også ha rådmannens kommentar på det høye sykefraværet i november som han hevdet var på 10 prosent.

– Det synes jeg er alarmerende høyt. Hva er din kommentar til det, spurte han. Trøen hadde ikke tallene tilgjengelige i møtet, men mente at det gjennomsnittlige fraværet i kommunen ikke var alarmerende høyt. – Fem møter i ei ressursgruppe som nylig er satt i drift høres ut som å være et bra tiltak, roste kontrollutvalgsmedlem Ingrid Lium.

SE OGSÅ: Skal granske helse og omsorg