«Øst­len­din­gen-ul­ve­ne» var fra Slett­ås

 Vilt­ka­me­ra­et til Jan Lin­stad i Try­sil fan­get opp de opp­sikts­vek­ken­de bil­de­ne av seks ul­ver i ok­to­ber i fjor.

Vilt­ka­me­ra­et til Jan Lin­stad i Try­sil fan­get opp de opp­sikts­vek­ken­de bil­de­ne av seks ul­ver i ok­to­ber i fjor. Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

De sen­sa­sjo­nel­le ul­ve­bil­de­ne, som ble pub­li­sert i Øst­len­din­gen, vi­ser seg å være dyr fra Slettåsflokken. Flok­ken be­står i dag av sju ul­ver. Men han­nen er spor­løst for­svun­net.

DEL

DNA-prø­ver som ble sik­ret i Tør­ber­get-om­rå­det, der vilt­ka­me­ra­et til Jan Lin­stad fan­get opp ul­ve­bil­de­ne i fjor høst, har gitt fors­ker­ne svar på hvil­ke ul­ver det var. Et­ter at snø­en kom er flok­ken også spo­ret. Flok­ken be­står av sju ul­ver, tis­pa med fem dyr som er både val­per og ett­årin­ger. Le­der­han­nen er ikke len­ger med flok­ken.

Tro­lig ulov­lig skutt

I til­legg er nå de­ler av flok­ken ra­dio­mer­ket og blir fulgt tett i pro­sjek­tet SKAND­ULV, som på norsk side le­des av Pet­ter Wa­bak­ken.

– Vi be­døv­de seks av ul­ve­ne og sat­te ra­dio­sen­der på fem av dem. Alle fem er av­kom av tis­pa og han­nen vi har fulgt i fle­re år. Vi vet at tis­pa er med dem, vi vet også at han­nen er bor­te. Det mest sann­syn­li­ge er at den er tatt un­der il­le­gal jakt, sier Pet­ter Wa­bak­ken.

Les også:

Kan bli fle­re

Wa­bak­ken sier han for­ven­ter at fle­re av de ra­dio­mer­ke­de ul­ve­ne vil for­la­te Try­sil om noen må­ne­der, men hol­der mu­lig­he­ten åpen for at noen blir for­di det ikke er en lederhann i flok­ken. Re­sul­ta­tet kan bli fle­re yng­lin­ger i om­rå­det.

– Å ta ut le­der­han­nen fra en ul­ve­flokk kan slå beg­ge ve­ger. Flok­ken kan ut­ra­de­res, men kan også blomst­re opp og bli man­ge fle­re. Vi har eks­emp­ler på det sis­te, det blir spen­nen­de å se, sier Wa­bak­ken.

Sam­ar­bei­der

Wa­bak­ken for­tel­ler at det et­ter Øst­len­din­gen-opp­sla­ge­ne i fjor høst ble satt i gang et sam­ar­beid med fle­re i Try­sil kom­mu­ne om å fin­ne ut mest mu­lig om Slettåsflokken. Ulv fra flok­ken har skapt kon­flik­ter som har vært fo­ku­sert i me­dia og fle­re har nå sett be­hov for mer fak­ta.

– Vi har spo­ret Slett­ås-pa­ret i fle­re år. De fikk val­per både i 2010, 2011 og i 2012. Vi vet at ul­ve­flok­ken har be­ve­get seg i om­rå­det fra Elt­da­len, vest for En­ger­ne­set, til svenskegrensa sør i Try­sil. Sjøl om man­ge har tvilt på om det kan ha vært de sam­me ul­ve­ne på grunn av av­stan­de­ne, kan jeg si at om­rå­det fak­tisk er mind­re enn det som er snit­tet for skan­di­na­vis­ke ul­ve­flok­ker, sier Wa­bak­ken.

Får man­ge svar

Fors­ker­ne hå­per på å få ra­dio­mer­ket tis­pa også. Sjøl om de har spo­ret den i fle­re år, er det vik­tig å få full over­sikt over be­ve­gel­ses­møns­te­ret. Fors­ker­ne øns­ker svar på for eks­em­pel ul­vens be­ve­gel­ser i nær­het av folk og bo­set­ting. Det er bare GPS-tek­no­lo­gi som kan gi et hel­het­lig bil­de.

– Det er man­ge ob­ser­va­sjo­ner og på­stan­der om fle­re yng­len­de flok­ker i Try­sil. Slik vil vi fin­ne ut av gjen­nom tett opp­føl­ging. Vi vil få svar på man­ge spen­nen­de spørs­mål rundt ulv i Try­sil i lø­pet av tida som kom­mer, sier Pet­ter Wa­bak­ken.

Artikkeltags