Jervebestanden lå fortsatt over bestandsmålet på 39 årlige ungekull etter registreringssesongen 2012, til tross for at antallet som er felt ved lisensfelling og gjennom ekstraordinære uttak har økt de siste årene.

Stortinget har slått fast at lisensfelling fortsatt skal være det viktigste virkemiddelet for å regulere bestanden, og lisensfellingen høsten 2012 gav god uttelling.

Da ble til sammen 59 jerver felt, og dette er det høyeste antallet som noen gang er felt på lisens.

Selv om det ble felt flere jerver enn tidligere av lisensjegere, vurderte Direktoratet for naturforvaltning (DN) situasjonen dit hen at det var behov for ytterligere uttak denne våren.

Rovviltnemndene fattet vedtak om en lisensfellingskvote på til sammen 183 jerver for jaktåret 2012/2013.

I rovviltforliket er det presisert at miljøforvaltningen så langt det er mulig skal sørge for at resterende kvote tas ut i de områdene lisensfellingskvote er gitt.

Slike ekstraordinære uttak skal så langt det er mulig gjennomføres under lisensfellingsperioden (10. september – 15. februar).

– Når direktoratet skal vurdere ekstraordinære uttak av jerv gjør vi dette med utgangspunkt i størrelsen på bestanden i de enkelte rovviltregioner, informasjon fra SNO sine fortløpende registreringer av jerveaktivitet, skader jerv har forårsaket på sau og tamrein tidligere år og i henhold til den geografiske soneinndelingen i forvaltningsområdene, sier direktør Janne Sollie i DN.